Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ι. Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)
30 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Χριστουγεννιάτικη γιορτή από το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ι. Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Το απόγευμα της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν οι μαθητές και οι καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροποολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και στο τέλος της εκδήλωσης μοίρασε γλυκίσματα και αναμνηστικά σε όλους.

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μέσα στή ἑόρτια ἀτμό­σφαι­ρα τῶν ἡμέρων μέ πολλή χαρά βρί­σκομαι σήμερα κοντά σας, κοντά στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, τούς καθηγητές καί τίς καθηγή­τριες τῶν φροντιστηριακῶν μαθη­μά­των τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σέ μία ἑόρτια ἐκδήλωση πού ὀργανώσατε σεῖς οἱ ἴδιοι, καί ἡ ὁποία μᾶς φέρνει πιό κοντά, ἔξω ἀπό τό πλαίσιο τῶν μαθημάτων, καί μᾶς δίνει τήν εὐ­καιρία νά ἀν­ταλλάξουμε εὐχές γιά τή νέα χρο­νιά πού ἀρχίζει σέ λί­γες ἡμέ­ρες.

Ἡ πρωτοβουλία τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς τῆς γιορτῆς μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως, γιατί δείχνει ὅτι ἡ προ­­σπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νά συνεισφέρει σέ μία ἀνάγκη πού ἔχουν ὅλοι οἱ μαθητές, στήν ἐνί­σχυ­σή τους, δηλαδή, στά μαθή­μα­τα, προσφέροντας τά φροντιστη­ρι­α­­κά αὐτά μαθήματα μέ τήν ἀνι­διο­τελῆ ὑποστήριξη καί συμ­μετοχή πολλῶν καθηγητῶν καί δι­δασκό­ντων, βρίσκει οὐσιαστική ἀνταπό­κριση.

Καί ἡ ἀνταπόκριση αὐτή δέν ἀπο­δεικνύεται μόνο ἀπό τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν μαθητῶν πού συμμε­τέ­χουν στά μαθήματα, ἀλλά καί ἀπό τίς σχέσεις καί τόν σύνδεσμο πού δημιουργή­θη­καν  ἀνάμεσα σέ σᾶς, τούς κα­θη­γη­τές σας καί τούς ὑπευθύνους αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεώς μας, καί ἐκφράζεται μέ τήν ἑόρτια αὐτή ἐκ­δή­λωση.

Γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί γιά τόν Ἐπίσκοπο εἶναι πολύ ση­μα­ντική αὐτή ἡ προσπάθεια πού γίνεται μέ τά φροντιστηριακά μα­θήματα, γιατί ἀπευθύνεται σέ σᾶς τά παι­διά, μικρότερα καί μεγα­λύ­τερα, πού ἀποτελεῖτε τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τό μέλλον τῆς πατρίδος μας, καί γι᾽ αὐτό ἀξίζει νά σᾶς βοηθήσουμε καί νά σᾶς στηρίξουμε μέ κάθε τρόπο καί κάθε μέσο.

Καί ἀξίζει ἀναμφίβολα νά σᾶς στη­ρίξουμε μέ κά­θε μέσο στίς σπου­δές, νά σᾶς στη­ρίξουμε στήν πορεία πρός τήν ζωή καί τήν ὁλο­κλήρωση τῆς προ­σωπικότητός σας, πού γίνεται καί μέσα ἀπό τήν πρόοδό σας στά μαθήματα, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν παρουσία σας στόν χῶρο αὐτό τῶν ἐκκλησια­στι­κῶν φροντιστηρίων, ὅπου ἐκτός ἀπό τά μα­θήματα οἱ καθηγητές σᾶς διδάσκουν καί μέ τήν προσω­πι­κότητά τους καί μέ τήν προσ­φορά τῆς ἀγάπης τους. Γιατί ἡ προσ­φορά τῆς ἀγάπης εἶ­ναι ἕνα μεγάλο μάθημα γιά τή ζωή, καί εἶμαι σίγουρος ὅτι δι­δά­σκεσθε ἀπό αὐτήν. Διότι ἔχουμε πολλά παρα­δείγ­μα­τα παλαιότερων μαθη­τῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅταν πέρασαν στό πα­νε­πι­στήμιο, ἐπέστρεψαν καί πά­λι στά φροντιστήρια τῆς Ἱερᾶς μας Μη­­τρο­­πό­λεως θέλοντας νά προσ­φέ­ρουν καί αὐτοί τίς γνώσεις τους στούς νεώ­τερους.

Αὐτή ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης εἶναι, ἄλλωστε, καί τό μήνυμα τῶν ἡμερῶν, τό μήνυμα τῶν Χρι­στουγέννων, τοῦ Θεοῦ πού ἀπό ἀγά­πη ἦλθε στή γῆ ὡς βρέφος γιά τή σωτηρία μας. Εἶναι τό διαρκές μήνυμα τῆς Ἐκ­κλησίας μας πού συνεχίζει νά κη­ρύσσει τήν ἀγάπη σέ ἕναν κόσμο πού ἀπομακρύνεται ἀπό τήν οὐσία καί τό βαθύτερο νόημά της.

Γι᾽αὐτό καί θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρδιᾶς ὅλους ἐσᾶς, τούς κα­θη­γη­τές καί τίς καθηγήτριες, πού συμβάλλετε στήν πραγματο­ποί­ηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητά μου παιδιά, πού ἐμπι­στεύ­εσθε τήν Ἐκ­κλη­­σία μας, πού αἰσθάνεσθε ἀ­σφα­λῆ καί οἰκεῖα στό περιβάλλον καί τούς χώρους της, καί νά εὐ­χη­θῶ σέ ὅλους πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη ἡ νέα χρονιά νά φέρει σέ ὅλους κάθε καλό, καί, ἰδι­αι­τέρως σέ σᾶς τούς μαθητές μας, πρό­­οδο καί ἐπιτυχία στά μα­θή­ματα, πρόοδο καί ἐπιτυχία καί στή ζωή σας καί στήν πνευματική σας ζωή. Καί εὔχομαι ἀκόμη ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει τόν φωτισμό του καί τή χάρη γιά νά σᾶς καθο­δηγεῖ καί νά σᾶς συνοδεύει, καί νά σᾶς δίνει πλούσιες τίς εὐλογίες του τή νέα χρονιά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. M. Βεροίας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment