Εσπερινή πρωτοχρονιάτικη Θ. Λειτουργία στην Ι. Μητρόπολη Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου το βράδυ, όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε στον ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα εσπερινή πρωτοχριστιανική θεία Λειτουργία για νέους και νέεες με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Ανυσίας.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος, ενώ τέθηκαν σε προσκύνηση ιερά Λείψανα της Αγίας Ανυσίας.

Ακολούθησε δείπνο για όλους στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Ἑόρτασε σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη μιᾶς νεαρῆς μάρτυρός της, τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἀνυσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Καί ἐμεῖς, ὅπως κάθε χρόνο, τήν τιμοῦμε μεθέορτα, ἐδῶ στόν ναό τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, μέ μία ἑσπερινή θεία Λειτουργία, ἀφιερωμένη σέ σᾶς, τούς νέους καί τίς νέες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Καί τήν τιμοῦμε ἰδιαιτέρως γιατί ἦταν νέα, σάν καί σᾶς, ἀλλά καί γιατί κατόρθωσε νά ἐπιτύχει τόν στόχο καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς της. Νά ζήσει, δηλαδή, σ᾽αὐτή τή ζωή μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί νά τόν συναντήσει διά τοῦ μαρτυρίου της στόν οὐρανό, ὥστε νά ἀπολαμβάνει τήν κοινωνία μαζί του αἰωνίως.

Καί ἄν ἡ ἐπιτυχία ἑνός ἐπίγειου στόχου καί σκοποῦ τῆς ζωῆς μας εἶναι λόγος γιά νά τιμᾶται καί νά ἐπαινεῖται ἕνας ἄνθρωπος, καί πολύ περισσότερο ἕνας νέος ἄνθρωπος, κατά μείζονα λόγο ἀξίζει τόν ἔπαινο ἕνας νέος ἄνθρωπος, μία νέα κοπέλα, ὅπως ἡ ἁγία Ἀνυσία, ἡ ὁποία ἐπέτυχε ὄχι ἁπλῶς κάποιον στόχο της, ἀλλά τόν κατ᾽ ἐξοχήν στόχο καί προορισμό κάθε ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ συνάντησή του μέ τόν Θεό.

Καί ξέρουμε ὅλοι ἀπό προσωπική ἐμπειρία πόσο δύσκολο εἶναι νά ἐπιτύχει κανείς τούς στόχους του, γιατί ὑπάρχουν στόν κόσμο, ὑπάρχουν γύρω μας, δεκάδες σειρῆνες πού προσπαθοῦν νά μᾶς τραβήξουν τήν προσοχή. Ὑπάρχουν δεκάδες μαγνῆτες πού μᾶς ἕλκουν πρός τό μέρος τους ἀπομακρύνοντάς μας ἀπό τόν στόχο μας. Ὑπάρχουν δεκάδες θέλγητρα πού προσπαθοῦν νά μᾶς ἑλκύσουν καί νά μᾶς παρασύρουν, ὥστε νά βγοῦμε ἀπό τόν δρόμο μας καί νά πάρουμε τά μονοπάτια πού μᾶς ὑποδεικνύουν, χάνοντας ἔτσι τόν προσανατολισμό μας καί τόν προορισμό μας.

Ποιές εἶναι οἱ σειρῆνες, οἱ μαγνῆτες καί τά θέλγητρα πού μᾶς παρασύρουν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν;

Εἶναι ἡ φυσική ραθυμία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ τάση του γιά τόν εὔκολο καί ξεκούραστο δρόμο, γιά τή μικρότερη καί λιγότερη προσπάθεια. Εἶναι οἱ διασπάσεις πού μᾶς προκαλεῖ ὁ κόσμος γύρω μας, τά μέσα ἐπικοινωνίας, τό ἴντερνετ, τά κοινωνικά δίκτυα καί τό πλῆθος τῶν πληροφοριῶν πού μεταδίδουν καί διασποῦν τόν νοῦ μας καί ἀποσποῦν τήν προσοχή μας.  Εἶναι τά πρόσωπα πού βρίσκονται γύρω μας, συχνά οἰκεῖα καί ἀγαπημένα, πού μερικές φορές μᾶς παρασύρουν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ τήν ἀγάπη τους ἤ καί μέ τούς φόβους τους, νομίζοντας ὅτι τό νά ἀκολουθήσουμε τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνώφελο, γιατί μᾶς στερεῖ τή χαρές τῆς ζωῆς. Καί εἶναι καί ἴδιες οἱ χαρές καί οἱ ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς καί τῆς ἁμαρτίας, στίς ὁποῖες πολλοί ἄνθρωποι καί ἰδίως νέοι εἶναι δυστυχῶς παραδομένοι, πού ἠχοῦν σάν σειρῆνες στά αὐτιά τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως τῶν νέων. Εἶναι οἱ προσκλήσεις καί προκλήσεις τῶν φίλων πού εὔκολα μποροῦν νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν στόχο μας, ἐάν δέν τόν ἔχουμε προσδιορίσει μέ ἀκρίβεια τόν στόχο μας, ἐάν δέν ἔχουμε ἀποφασίσει ὅτι πράγματι ξέρουμε καί θέλουμε νά εἴμαστε μαζί μέ τόν Χριστό, γιατί Ἐκεῖνος εἶναι τό πᾶν γιά τή ζωή μας, εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας, ὄχι μόνο ἐδῶ στή γῆ, ἀλλά καί ἡ αἰώνια ζωή μας.

Ἄς μήν νομίζουμε ὅτι ἡ ἁγία Ἀνυσία δέν ἀντιμετώπιζε προκλήσεις καί πειρασμούς ἤ δέν εἶχε νά ἀντιπαλαίσει τόν κόσμο γύρω της, πού ἦταν πολύ διαφορετικός ἀπό τή ζωή πού εἶχε ἐπιλέξει ἐκείνη. Καί ὄχι μόνο ἦταν διαφορετικός, ἀλλά ἦταν καί ἀπειλητικός γιά τή ζωή της, γιατί ἡ πίστη στόν Χριστό σήμαινε διαφοροποίηση ἀπό τήν εἰδωλολατρική κοινωνία, ἀπό τούς νόμους καί τίς διαταγές τῶν ρωμαίων αὐτοκρατόρων, ἀπό τή μάζα τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό τό κατεστημένο. Σήμαινε θυσίες καί στερήσεις. Σήμαινε ἀκόμη καί μαρτύριο. Ἀλλά ἡ ἁγία Ἀνυσία εἶχε ἀποφασίσει σταθερά στή ζωή της ὅτι ἤθελε νά εἶναι μέ τόν Χριστό, γιατί ἤξερε ὅτι μόνο ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού ἀγαπᾶ οὐσιαστικά τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ θυσιάσθηκε γι᾽ αὐτούς. Ἤξερε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος πού δέν θά τήν ἐγκαταλείψει ποτέ, πού δέν θά τήν ἀπογοητεύσει ποτέ, ἀλλά θά τῆς χαρίσει τήν αἰώνια χαρά καί μακαριότητα.

Γι᾽ αὐτό καί δέν ἄφησε τόν ἑαυτό της νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς προκλήσεις τοῦ κόσμου. Δέν ἄφησε τόν ἑαυτό της νά παρασυρθεῖ ἀπό τή ραθυμία καί τήν ἐπιλογή τοῦ εὔκολου δρόμου. Δέν ἄφησε τόν ἑαυτό της νά παρασυρθεῖ ἀπό τήν ἀγάπη τῶν τερπνῶν καί ἡδέων τοῦ κόσμου, ἀλλά ἔμεινε σταθερή στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἔμεινε σταθερή στόν στόχο καί τόν προορισμό καί ὁμολόγησε μέ θάρρος τήν πίστη της στόν Χριστό καί ὑπέμεινε μέ γενναιότητα τό μαρτύριο καί κέρδισε τόν στόχο, κέρδισε τήν αἰώνια ζωή.

Γι᾽ αὐτό τήν τιμοῦμε καί ἀπόψε καί τιμώντας την, ἄς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς στηρίζει μέ τίς πρεσβεῖες της, καί ἰδιαιτέρως ἐσᾶς τά νέα παιδιά, γιά νά μένουμε σταθεροί στόν στόχο τῆς ζωῆς μας, σταθεροί στήν ἀγάπη στόν Χριστό καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἐκπληρώσουμε τόν προορισμό τῆς ζωῆς μας καί νά τήν συναντήσουμε στόν οὐρανό.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Μ. Βεροίας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin