H Εορτή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
21 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

H Εορτή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Α. Εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Λαύραν.

Τήν Κυριακήν, 5ην /18ην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένην Ἱεράν Λαύραν.

Ἡ Λαύρα αὕτη ἱδρύθη ὑπό τοῦ ὁσίου Σάββα περί τό 480μ.Χ., κατόπιν τῆς εἰκοσαετοῦς μαθητείας αὐτοῦ εἰς τόν ὅσιον Θεόκτιστον καί τόν ὅσιον Εὐθύμιον καί ἐδέχετο εἰς αὐτήν ὁ Ὅσιος Σάββας μοναχούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μετά τήν δοκιμασίαν αὐτῶν καί μοναχικήν παιδείαν εἰς Κοινόβιον.  Τήν Λαύραν αὐτοῦ ἵδρυσεν ὁ ὅσιος Σάββας εἰς τήν  δεξιάν ὄχθην τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ἔναντι τοῦ ἀσκητηρίου αὐτοῦ μέ πρώτην Ἐκκλησίαν ἐντός φυσικοῦ σπηλαιώδους βράχου ἐπ’ ὀνόματι «τοῦ Ἁγίου Νικολάου», τήν ὀνομασθεῖσαν διά τοῦτο «Θεόκτιστον».

Μετά πάροδον ἐτῶν ὁ Ἅγιος Σάββας ἀνήγειρε τό ἐν τῷ μέσῳ τῆς Μονῆς ὑπέρκαλλον Καθολικόν καί ἐνταῦθα ἐδέχθη πλήθη μοναχῶν, καθοδηγῶν αὐτούς καί ἐγκαθιστῶν εἰς τάς  ἕνδεκα εἰσέτι Λαύρας, τάς ὁποίας ἀνήγειρε μέ τήν βοήθειαν τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, πρός τόν ὁποῖον καί ἀνέθεσεν ἀποστολήν μεσιτείας  ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων παρά τό γῆρας αὐτοῦ.

Ὁ ὅσιος Σάββας, ὡς Ἔξαρχος-Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Λαυρεωτικοῦ μοναστικοῦ βίου καί ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὡς Ἔξαρχος-Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Κοινοβιακοῦ βίου ὑπεστήριξαν στεντορείως μετά τῶν μοναχῶν αὐτῶν τό δόγμα τῶν ἐν τῇ μιᾷ ὑποστάσει  συνεργίας τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, ὡς ἐδογμάτισεν ἡ Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος τό 451μ.Χ.

Ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου τούτου φωστῆρος τῆς μοναστικῆς πολιτείας Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἑωρτάσθη εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Λαύρας αὐτοῦ διά κατανυκτικῆς καί πανηγυρικῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας  τήν νύκτα τοῦ Σαββάτου πρός Κυριακήν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιερέως τῆς σειρᾶς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους κατελθόντος ἤδη ἀπό τῆς προηγουμένης ἡμέρας τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ἱεροδιακόνων Μάρκου καί Δημητρίου, ψάλλοντος δεξιά ἑλληνιστί καί ρωσιστί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀριστερά Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου , προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν καί Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώνων ἐκ τῆς πόλεως τῆς Βηθλεέμ καί  τῶν κωμῶν τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Μπετζάλλας.

Ἡ ἀγρυπνία διήρκεσε ἕως καί τήν 6.00 π.μ. ὥραν τῆς Κυριακῆς, πολλῶν πιστῶν  προσελθόντων εἰς τό Μυστήριον τῆς θείας Κοινωνίας .

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/gr/2016/12/18/41902

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ προσφορά τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ἄρτου ἀκολούθως δέ τράπεζα, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ὁ Ἀρχιερεύς τῆς Σειρᾶς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, ἐν ᾧ ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε κατευθυνόμενος ἐσπευσμένως διά τήν Ἰορδανίαν διά συμμετοχήν εἰς συνάντησιν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγίας Γῆς κατόπιν προσκλήσεως τοῦ βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν τοῦ Β’.

 Β. Εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Σάββα ἑωρτάσθη καί εἰς τό ἐν Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Ἀρχαγγέλων παρεκκλήσιον αὐτοῦ δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου , ψαλλουσῶν μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῆς Μονῆς. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ ἀνακαινίζων τήν Ἱεράν Μονήν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐδεξιώθη πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment