Η Τελετή του Αγίου Φωτός στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
19 Απριλίου 2017 Κοινοποιήστε

Η Τελετή του Αγίου Φωτός στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό Μέγα Σάββατον, 2αν /15ην Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Διά τήν τελετήν ταύτην ἐγένετο αἱ ἀπαραίτητoι προετοιμασίαι διά τήν προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἀρχιγραμματείας καί τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς / Status Quo Committee τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἤδη ἀπό τῆς λίαν ὀρθρινῆς ὥρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

Τῶν Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν εἰσελθόντων καί τῶν μελῶν τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τόν ἐξιδιασμένον ἑκάστῃ χῶρον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως κατῆλθεν τήν 12.00 μ.μ. (13.00 μ.μ. θερινήν ὥραν),  ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τῇ συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τό Καθολικόν- Ἱερόν Βῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα προσῆλθε κατά τήν τάξιν ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία, ἡ ἔχουσα τήν εὐθύνην τῆς τάξεως καί τῆς ἀσφαλείας τῶν προσκυνητῶν, ἀκολούθως προσῆλθον οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, τῶν Συριάνων καί τῶν Κοπτῶν, ἵνα λάβωσιν εὐλογίαν νά μεταδοθῇ αὐτοῖς τό Ἅγιον Φῶς.

Τούτων τελεσθέντων ἐγένετο ἡ λιτανεία ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, περιστραφεῖσα τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἐν ᾧ ἐψάλετο οἱ ὕμνοι τῆς λιτανείας τῆς ἡμέρας ταύτης:  «Τήν Ἀνάστασίν Σου Χριστέ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς…» καί «Φῶς ἱλαρόν ἁγίας δόξης…», ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ.  Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί τῶν βοηθούντων αὐτοῖς.

Τῆς λιτανείας ὁλοκληρωθείσης, ἀπεκδυθείς ὁ Πατριάρχης πάντα τά ἐνδύματα τῆς στολῆς αὐτοῦ πλήν τοῦ στιχαρίου, εἰσεχώρησε εἰς τά ἐνδότερα τοῦ Κουβουκλίου, ἔνθα ὁ Τάφος τοῦ Κυρίου καί ἀνέπεμψε προσευχήν τῷ Σταυρωθέντι, Ταφέντι καί Ἀναστάντι Σωτῆρι ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστῷ καί  ἀκολούθως μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τῆς νοτίου θυρίδος τοῦ Κουβουκλίου, τό ὁποῖον  ἐν ταχύτητι μετεδόθη εἰς τό Ἱερόν τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐξελθών ἐν συνεχεία ἀπό τῆς εἰσόδου τοῦ Κουβουκλίου μετέδωσεν αὐτό εἰς τούς προσκυνητάς οἱ ὁποῖοι ἔλαβον αὐτό ἐν χαρᾷ καί ἀλαλαγμῷ, προσάπτοντες αὐτό εἰς ὄμματα, χεῖρας καί μέτωπα πρός Ἁγιασμόν παρά τοῦ ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος ἦλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἐντεῦθεν δέ τῶν λαμπάδων τῶν προσκυνητῶν προσέτι ἠναμμένων καί τῶν κωδώνων κρουομένων ἀνῆλθεν ἐν συνοδείᾳ εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ἐδέχθη τήν ἐξ Ἑλλάδος ἀποστολήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀθηνῶν ἐκπροσωπουμένην ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρου καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἐκπροσωπουμένης ὑπό τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου  μετά τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ, καθώς καί τῶν Ἀποστολῶν τῆς Κύπρου καί τῆς Ρωσίας.

Εἰς τούτους ἐπεδόθη τό ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου μεταδοθέν φῶς, ἵνα μεταφέρωσιν αὐτό διά τῆς εἰδικῆς ἀεροπορικῆς πτήσεως εἰς Μητροπόλεις καί διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδος πρός φωτισμόν καί ἁγιασμόν τῶν λαμβανόντων τούτων Ἑλλήνων πολιτῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί ἀναψυχήν αὐτῶν ἐκ τῶν δεινῶν τῆς οἰκονομικῆς καί ἄλλης κρίσεως.

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment