logo arxon

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης (ΦΩΤΟ)

Μέ ἱεροπρέπεια καί μέσα σέ κλίμα κατάνυξης, σήμερα Σάββατο, 27 Μαΐου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Συμεών ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Ἐμμανουήλ Σιάφη, ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα ὑπηρέτησε ὡς Διάκονος τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, στήν ὁποία καί θά συνεχίσει νά ὑπηρετεῖ καί ὡς πρεσβύτερος.

Στή θεία Λειτουργία, πέρα ἀπό τήν οἰκογένειά του, ἀπό νωρίς προσῆλθαν πολλοί ἐνορίτες, πνευματικοί ἀδελφοί καί φίλοι του, καθώς καί πολλοί κληρικοί τόσο τῆς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπ᾽ ἀλλοῦ.

Στήν ὁμιλία του ὁ π. Ἐμμανουήλ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη πού ἐπέδειξε στό πρόσωπό του ἀπό τή στιγμή πού χειροτονήθηκε Διάκονος. Ἐπίσης εὐχαρίστησε καί ὅλους ὅσοι τοῦ συμπαραστάθηκαν στή ζωή του μέ ποικίλους τρόπους μέχρι τήν ὥρα αὐτή. Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐπισήμανε τά ἀναγκαῖα γνωρίσματα τοῦ καλοῦ πρεσβυτέρου ἰδιαιτέρως στήν σημερινή ἐποχή καί ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχές ὅλων ὁ π. Ἐμμανουήλ νά ἀναδειχθεῖ ἄξιος «τῆς μεγάλης ἱερατικῆς τιμῆς» πού ὁ Κύριος τοῦ ἐμπιστεύεται.

    Ἀκολουθεῖ ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου.

«Ἀγαπητέ μου Διάκονε π. Ἐμμανουήλ,
Ἐπέστη ἡ στιγμή, χάριτι Κυρίου, γιά νά λάβεις τόν δεύτερο βαθμό τῆς   ἱερωσύνης. Νά καταστεῖς ἱερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου. Πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας. Λειτουργός τῶν ἁγίων μυστηρίων. Πνευματικός ποιμένας τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν.

    Ἀπροσμέτρητη, παιδί μου, ἡ τιμή πού σοῦ γίνεται. Παράλληλα ὅμως καί μεγάλη ἡ εὐθύνη πού ἐπωμίζεσαι. Μεγαλύτερο χάρισμα ἀπό τήν ἱερωσύνη δέν ὑπάρχει μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Καί τήν ἄσκηση, τή διακονία αὐτοῦ τοῦ χαρίσματος ὁ φιλάνθρωπος Κύριος ἐμπιστεύεται σ᾽ ἐμᾶς τούς ἀτελεῖς καί ἀδύναμους ἀνθρώπους. Ἔτσι θέλησε. Κι ἐμεῖς δοξάζουμε τό ὄνομά Του καί ὑποτασσόμαστε στό ἅγιο θέλημά Του. Ἀναδεχόμαστε τό χάρισμα μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγωνιζόμαστε μέ τή δική Του δύναμη νά διακονήσουμε τήν Ἐκκλησία Του καί νά μοχθήσουμε γιά τήν πνευματική προκοπή τῶν ἀδελφῶν μας.

    Ἐπίτρεψέ μου, λοιπόν, αὐτή τήν ξεχωριστή στιγμή τῆς ζωῆς σου ὁρισμένες ἐπισημάνσεις γιά τό ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ ἱερεύς τοῦ σήμερα· ὁ λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας στήν τόσο δύσκολη καί ἀπαιτητική ἐποχή μας. Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές δέν εἶναι χρήσιμες μόνο γιά σένα τόν χειροτονούμενο· εἶναι ὠφέλιμες καί γιά μᾶς τούς συλλειτουργούς σου —τόν ἐπίσκοπό σου πού ἀναλαμβάνει κατενώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων τήν εὐθύνη τῆς χειροτονίας σου καί γιά τούς ἀδελφούς μας πρεσβυτέρους καί διακόνους πού κυκλώνουν τό θυσιαστήριο καί συμμετέχουν στήν προσωπική Πεντηκοστή σου.

* * *

    Ι. Ὁ ἱερεύς, ἐν πρώτοις, εἶναι ὕπαρξη ἀφιερωμένη στόν Θεό. Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Χωρίς ἀγάπη, ἀγάπη γιά τόν Χριστό πού θά φλέγει τήν καρδιά του, ὁ κληρικός ἀποτελεῖ μιά τραγική φιγούρα. Ἄδειος ἐσωτερικά, χωρίς ἕρμα —τό ἕρμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ— καταντᾶ ἕνας ἐπαγγελματίας τοῦ ἐπιτραχηλίου. Ψυχρός καί ἀδιάφορος, δέν ἔχει νά δώσει κάτι. Καί οἱ χριστιανοί πού τόν πλησιάζουν, φεύγουν ἀνικανοποίητοι καί ἀπογοητευμένοι.

    ΙΙ. Πάντοτε, μά πολύ περισσότερο σήμερα, ὁ ζῆλος, ἡ αὐταπάρνηση καί τό πνεῦμα τῆς θυσίας θά ἔδει νά διακρίνουν τόν λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἴμαστε, ἀγαπητέ Ἐμμανουήλ, δημόσιοι ὑπάλληλοι. Δέν ἔχουμε ὡράρια. Δέν κάνουμε τήν ἐφημερία μας καί στή συνέχεια ἐξαφανιζόμαστε. Ὁ ἱερεύς εἶναι ἱερεύς κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή. Ἱερατεύει μέ ζῆλο. Ἐργάζεται μέ ἀφοσίωση. Θυσιάζεται γιά τήν ἀποστολή του. Δυστυχῶς, πολλοί εἴμαστε ἀδιάφοροι καί ἀσυνεπεῖς ἀκόμη καί γιά τίς στοιχειώδεις ὑποχρεώσεις μας.

    ΙΙΙ. Γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του Τιμόθεο, ἐπισημαίνει, κοντά στά ἄλλα, ὅτι ὁ κληρικός ὀφείλει νά εἶναι καί «ἀφιλάργυρος» (Α’ Τιμ. 3,3). Ἀφιλάργυρος σημαίνει ἀφιλοχρήματος.
Εἶναι θλιβερό ὅτι πολλοί συμπεριφερόμαστε σάν νά ἐμπορευόμαστε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ νοῦς μας εὔκολα αἰχμαλωτίζεται ἀπό τό τί θά μᾶς δώσουν οἱ χριστιανοί. Τί ἔβγαλε τό κουτί τῆς προθέσεως. Τί εἰσπράττουμε ἀπό τό μπλόκ τῶν μυστηρίων. Πόσα βγάλαμε ἀπό τήν ἑβδομάδα στό Κοιμητήριο.

   Ἱερωσύνη καί φιλοχρηματία δέν συμβιβάζονται. Ὁ φιλοχρήματος ἱερεύς γίνεται ἀφορμή σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν. Ὁ καλός ἱερεύς εἶναι ὑπεράνω χρημάτων. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ δέν θά τόν ἀφήσει· οὔτε τόν ἴδιο οὔτε τήν οἰκογένειά του. Ἄλλωστε τό ψαλμικό πού ψάλλουμε κατά τήν ἀρτοκλασία —«οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ» (Ψαλμ. 33,11)—, ὀφείλουμε καί νά τό πιστεύουμε.

    ΙV. Οἱ ἀποστολικές ὑποθῆκες θέλουν τόν κληρικό νά προΐσταται, νά διευθύνει δηλαδή καλῶς τό σπίτι του· τήν οἰκογένειά του. Γιατί ἄν δέν ξέρει ἤ δέν μπορεῖ νά κυβερνήσει τό ἴδιο του τό σπίτι, πῶς θά φροντίσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ· πῶς θά σταθεῖ καί θά ποιμάνει τούς ἐνορίτες του (Α’ Τιμ. 3, 4-5).
Ἀνήκεις στήν τάξη τῶν ἐγγάμων κληρικῶν. Ὀφείλεις νά ἀνεύρεις τή χρυσή τομή ἀνάμεσα στή φροντίδα γιά τήν οἰκογένειά σου καί τήν ἱερατική διακονία σου χάριν τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι εὔκολη ἡ ἰσορροπία τοῦ πράγματος. Αὐτό πάντως ἐπιδιώκει ὁ καλός κληρικός. Καί ἐπαγρυπνεῖ ὥστε ἡ συμπεριφορά τῆς οἰκογενείας του —τῆς πρεσβυτέρας, τῶν παιδιῶν του— νά μήν ἐπισύρουν ἀρνητικά σχόλια, κάτι πού θά δυσχεραίνει τήν ἱερατική του διακονία.

* * *

     Ἀγαπητέ μου π. Ἐμμανουήλ,

    Γνωρίζεις καλά —ὅπως καί ὅλοι μας— τήν φιλοκατήγορη διάθεση τῶν πολλῶν σήμερα. Ἀκόμη καί τήν πολεμική πού ἀσκεῖται σ᾽ ἐμᾶς τούς κληρικούς ἀπό διαφόρους ἀντιεκκλησιαστικούς κύκλους. Ὁ ἀντικληρικαλισμός εἶναι καί σήμερα τῆς μόδας. Καί μετέρχεται στό ἀνόσιο ἔργο του ὅλες τίς δυνατότητες πού προσφέρει ἡ τεχνολογία τῆς ἐπικοινωνίας. Νά γιατί σήμερα χρειάζεται νά ἐπιδείξουμε περισσότερη προσοχή καί νά συμπεριφερόμαστε μέ μεγαλύτερη συναίσθηση εὐθύνης.

    Τρέφουμε τήν ἐλπίδα, ὅτι μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος πού σέ λίγο θά σέ ἐπισκιάσει καί μέ τά χαρίσματα πού σοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, θά ἀναδειχθεῖς ἄξιος «τῆς μεγάλης ἱερατικῆς τιμῆς» πού λαμβάνεις καί τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς πού ἀναδέχεσαι.

    Σοῦ τό εὐχόμαστε ὅλοι ἀπό τά βάθη τῶν καρδιῶν μας».

Ι. Μ. Νέας Σμύρνης

“Ιερό” μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση της Πελοποννήσου
“Ιερό” μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση της Πελοποννήσου

“Ιερό” μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση της Πελοποννήσου

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ 0

Του Χάρη Φλουδόπουλου Στον αέρα βρίσκεται εκ νέου το έργο επέκτασης του συστήματος 400KV γνωστό και ως Δυτικός Διάδρομος της Πελοποννήσου που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ. Αιτία οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται από την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων στα Καλάβρυτα που έχουν ως

Read More
Ενημέρωση από το Αντιαιρετικό Γραφείο της Ι. Μ. Χαλκίδος
Ενημέρωση από το Αντιαιρετικό Γραφείο της Ι. Μ. Χαλκίδος

Ενημέρωση από το Αντιαιρετικό Γραφείο της Ι. Μ. Χαλκίδος

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Ελάβαμε αναφορά του Σωματείου Καταστηματαρχών Εστίασης -  Αναψυχής και Ψυχαγωγίας της Πόλεώς μας, στην οποία εκφράζεται έντονη η διαμαρτυρία και η αγανάκτηση των μελών του, ότι τις τελευταίες ημέρες έλαβαν προσωπικές επιστολές, το περιεχόμενο των οποίων χαρακτηρίζεται προσηλυτιστικό, και προσκαλούνται οι παραλήπτες των επιστολών να έλθουν

Read More
Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας  Σεραφείμ
Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας  Σεραφείμ

Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 0

Σε χαρμόσυνο και πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε στο Σύδνεϋ η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου, ημέρα κατα την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,

Read More
1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2
1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2

1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Η διαδικτυακή προσπάθεια των νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ξανά στον αέρα! Σήμερα Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, συντονιζόμαστε όλοι στις 7.00 μ.μ., στην 1η διαδικτυακή εκπομπή «Παρέας Μετέωρης»! #Season2 Δείτε από εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=i4k7s5XbG-E Μοιραζόμαστε σκέψεις, στιγμές, βιβλία, μουσική, και άφθονο γέλιο! Διδασκόμαστε τον Λόγο του Ευαγγελίου της Κυριακής.

Read More
«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»
«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»

«Αναπέμποντας δέηση προς την Αγία Βαρβάρα»

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ 0

Του Παντελή Λεβάκου, υπ. Δρ., Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ «Τὴν χάριν τῶν ἰάσεων, ἐκ Θεοῦ δεξαμένη, Βαρβάρα παναοίδιμε, τοῦ ἰᾶσθαι τὰς νόσους, τῶν πίστει προστρεχόντων σοι, τὸν Θεὸν δοξάζουσα, τὸν ἐπὶ πάντων Δεσπότην, ῥῦσαι πάντας κινδύνων, λοιμικῆς ἀσθενείας, καὶ ψυχικῶν νοσημάτων – Εσύ, Βαρβάρα παναοίδιμε, η

Read More
Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα
Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα

Αρχιερατικός Εσπερινός της Αγίας Βαρβάρας στα Τρίκαλα

Άρχων 4 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Με ευλάβεια και κατάνυξη τιμήθηκε η εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών. Επίκεντρο του εορτασμού ο παλαιός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων εκεί όπου φυλάσσεται και η Τιμία Κάρα της Αγίας Βαρβάρας. Κεκλεισμένων

Read More
Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»
Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»

Δημητριάδος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Συνέντευξη στο TRT και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο παραχώρησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι «αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο και δεν αφομοιώνεται εύκολα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να αναλογιστούμε τις βασικές αρχές της πίστης και της Εκκλησίας μας. Κι εμείς, από την πρώτη

Read More
Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου
Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου

Τη Δευτέρα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων Αμβροσίου

Άρχων 3 Δεκεμβρίου 2020 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 0

Την ερχόμενη Δευτέρα, 7η Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη του Αγίου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, εορτάζει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος. Το πρωί της Δευτέρας θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Read More