Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)
27 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Πέμπτην, 12ην /25ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Ἀναλήψεως εἰς οὐρανούς τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ὅ,τι παρεδόθη εἰς αὐτήν  ὑπό τῶν ἀποστόλων εἰς τάς εὐαγγελικάς διηγήσεις, δηλαδή ὅτι ὁ Κύριος τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός Αὐτοῦ τό προσληφθέν ἀνθρώπινον φύραμα ἡμῶν.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός τοῦτο εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον συνέβη, ἤτοι εἰς τήν κορυφήν τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Ἐνταῦθα ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη πρῶτον ὁ Καθαγιασμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἔπειτα ὁ Ἑσπερινός ἐπί τῆς ἐστημένης ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίας Τραπέζης εἰς τά ἐρείπια τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, κατεχομένης σήμερον ὑπό τῶν Μουσουλμάνων μετά τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἀποτυπώματος τοῦ ποδός τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος καί τῶν Ἀραβοφώνων Ἱερέων τοῦ  Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν ἠκολούθησε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς καί ἡ λιτανεία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως τό Α΄ Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον. Τόν Σεβασμιώτατον καί  Ἱεράν Λιτανείαν ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γαλιλαίων Ἀνδρῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνθίμου καί τινων ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἡ Ἱερά Λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, μεθ’ ὅ καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις.

Β΄ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας  εἰς τόν αὐτόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ και συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Ἱερέων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, Ἱερομονάχων ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Γέροντος αὐτῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐφραίμ καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν διακόνων π. Ἀγαπίου καί π. Δημητρίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῶν Βατοπεδινῶν μοναχῶν ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί, καί μετεχόντων πολλῶν ἐντοπίων Ἀραβοφώνων Ἱερέων ἐκ τῶν ὁμόρων περιοχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Παλαιστίνης καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὡς Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Ρουμανίας καί Οὐκρανίας.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθε μετά τῶν Συνοδικῶν Πατέρων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί προσεκύνησαν εἰς τό Προσκύνημα, ἐν συνεχείᾳ δέ κατά τό ἔθος ἐπεσκέφθησαν τόν εἰς  τό πλησίον τοῦ Προσκυνήματος τέμενος ἰμάμην, τόν  μοναχόν π. Ἀχιλλειον εἰς τήν ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος Ἑλληνορθόδοξον Ἱεράν Μονήν Ἀναλήψεως, τήν ρωσσικήν γυναικείαν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως καί τέλος τόν ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γαλιλαίων Ἀνδρῶν  Ἀρχιμανδρίτην π. Ἄνθιμον, ὅστις ἐδεξιώθη Αὐτόν δι’ ἀρτυσίμων ἑδεσμάτων.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment