Ο Μητροπολίτης Πατρών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Κοινοποιήστε

Ο Μητροπολίτης Πατρών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Δευτέραν, 2αν / 15ην Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον εἰς συνέχειαν καί ἐπισφράγισιν τοῦ προσκυνήματος, τό ὁποῖον ἐπραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τόν Σεβασμιώτατον ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε τούς προσκυνητάς καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τοῦ προσκυνήματος τούτου διά τήν ζωήν τοῦ καθενός ἐκ τῶν προσκυνητῶν καί ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ, καθ’ ὅτι τά Ἱερά ταῦτα προσκυνήματα  τῆς Ἁγίας Γῆς εἶναι τά τεκμήρια τῆς ἱστορικῆς ἐπιγείου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕκαστος τῶν προσκυνητῶν λαμβάνει τήν χάριν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί δή τήν Ἀναστάσιμον τοιαύτην περίοδον τοῦ ἔτους  καί μεταδίδει αὐτήν καί τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τούς οἰκείους αὐτοῦ καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐφωδίασε τούς προσκυνητάς μετά πολλῶν Ἱεροσολυμιτικῶν εὐλογιῶν καί ἀντήλλαξε δῶρα μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιότατον βάζον καί  βρωσίμους τοπικάς εὐλογίας ἐξ Ἀχαΐας, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον ἐπιστήθιον σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης, κατασκευασθέντα εἰς Βηθλεέμ καί εἰς τούς προσκυνητάς ἐπέδωσεν πλουσίας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Μετά τό πέρας τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν δώρων καί τῆς ἀποθανατίσεως διά φωτογραφιῶν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος κατευώδωσεν τούς ἐξ Ἀχαΐας προσκυνητάς εὐλογῶν αὐτούς διά τήν λοιπήν προσκυνηματικήν αὐτῶν θεωρίαν.

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment