Πατριάρχης Ιεροσολύμων: “Έκκληση προστασίας των χριστιανικών δικαιωμάτων”
14 Αυγούστου 2017 Κοινοποιήστε

Πατριάρχης Ιεροσολύμων: “Έκκληση προστασίας των χριστιανικών δικαιωμάτων”

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουλίου / 12ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν δημοσιογραφική συνέντευξις μέ τά ἐθνικά περιφερειακά καί διεθνῆ Μ.Μ.Ε. εἰς τήν ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας Μητρόπολιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνέντευξιν ταύτην, ἡ ὁποία ἀναμετεδόθη διά ζώσης εἰς τήν Ἰορδανικήν καί Ἐθνικήν Τηλεόρασιν, τό Noursat καθώς καί εἰς τό Ρωσσικόν Τηλεοπτικόν κανάλι RT ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατεδίκασε τήν  πρόσφατον ἄδικον ἀπόφασιν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου, ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τάς παρανόμους συμφωνίας ἐνοικιάσεων τοῦ ἔτους 2005 τῶν ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.

Αἱ συμφωνίαι αὗται ὑπεγράφησαν χωρίς τήν ἁρμόζουσαν ἐξουσιοδότησιν καί συναίνεσιν ὑπό τοῦ τότε βοηθοῦ εἰς τήν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν τοῦ ἐκπτώτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου κ. Νικολάου Παπαδήμα τῆς Ἰσραηλινῆς Ὀργανώσεως “Ateret Kohanim”.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης ἀπέρριψε κατηγορηματικῶς τόν προταθέντα Νόμον, εἰσηγηθέντα ὑπό 40 μελῶν τῆς KNESSET (Ἑβραϊκῆς Βουλῆς), ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει ὅλας τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί θά περιορίζῃ λίαν σοβαρῶς τά δικαιώματα τῶν Ἐκκλησιῶν νά διαχειρίζονται ἐλευθέρως καί ἀνεξαρτήτως τάς γαίας αὐτῶν, ἀπειλῶν αὐτάς μέ κατάσχεσιν.

Τό κείμενον τῆς ἐκκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων δημοσιεύεται ἀγγλιστί εἰς τόν κάτωθι ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Τήν ἐκκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἠκολούθησαν ἀπαντήσεις μέσω τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου εἰς δημοσιογραφικάς ἐρωτήσεις περί τοῦ τρόπου διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς διαφυλάξεως τῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐν γένει καί τήν Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον, Ἁγίαν Πόλιν τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment