Αποτελέσματα του Πανελ. Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού της Ι. Α. Α.
Κοινοποιήστε

Αποτελέσματα του Πανελ. Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού της Ι. Α. Α.

«Η Πα­τρί­δα μου το 2021»

 

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος με ι­δι­αί­τε­ρη χα­ρά α­να­κοι­νώ­νει τα ο­νό­μα­τα των βρα­βευ­θέν­των μα­θη­τών της Πρω­το­βάθ­μιας, Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης και των Κα­τη­χη­τι­κών Ο­μά­δων της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, οι ο­ποί­οι συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Λο­γο­τε­χνι­κό Δι­α­γω­νι­σμό, με θέ­μα: «Η Πα­τρί­δα μου το 2021».

Τα βρα­βεί­α δό­θη­καν κα­τά σχο­λι­κές βαθ­μί­δες (Δη­μο­τι­κό-Γυ­μνά­σιο-Λύ­κει­ο) καί κα­τά κα­τη­γο­ρί­α (ποί­η­ση-δι­ή­γη­μα-πα­ρα­μύ­θι-δο­κί­μιο-μυ­θι­στό­ρη­μα). Α­πο­νε­μή­θη­καν συ­νο­λι­κά ε­κα­τόν τριά­ντα (130) βρα­βεί­α.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος ευ­χα­ρι­στεί ό­λους ό­σοι συμ­με­τεί­χαν στην δι­ε­ξα­γω­γή αὐ­τού του Πα­νελ­λη­νί­ου Μα­θη­τι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Δι­α­γω­νι­σμού και  ει­δι­κό­τε­ρα:

α. Ό­λους τους μα­θη­τές, για την με­γά­λη αν­τα­πό­κρι­ση και συμ­με­το­χή τους, οι ο­ποί­οι κα­τέ­θε­σαν το έρ­γο τους στην Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πη Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος και α­νέ­δει­ξαν τους γό­νι­μους προ­βλη­μα­τι­σμούς τους, τις χα­ρι­σμα­τι­κές εμπνεύ­σεις τους, τις δε­ξι­ό­τη­τές τους και τα ελ­πι­δο­φό­ρα ο­ρά­μα­τά τους.

β. Τους Κα­θη­γη­τές της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης, κα­θώς και τους Υ­πευ­θύ­νους Νε­ό­τη­τος της Ιε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, οι ο­ποί­οι προ­έ­βα­λαν πρός τους μα­θη­τές την δι­ε­ξα­γω­γή του Δι­α­γω­νι­σμού.

γ. Τους Δι­δα­σκά­λους και Κα­θη­γη­τές α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα, οι ο­ποί­οι α­πο­τέ­λε­σαν μέ­ρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, κα­τέ­βα­λαν κό­πο και ερ­γά­σθη­καν αμε­ρό­λη­πτα και υ­πεύ­θυ­να για την α­ξι­ο­λό­γη­ση των πο­νη­μά­των των μα­θη­τών.

Με Α­πό­φα­ση της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου θα λά­βουν Έπαι­νο συμ­με­το­χής ό­λοι ό­σοι συμ­με­τεί­χαν στόν Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Δι­α­γω­νι­σμό. Ε­πί­σης στις κα­τά τό­πους Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις ο ε­πι­χώ­ριος Μη­τρο­πο­λί­της θα α­πο­νεί­μει στους βρα­βευ­θέν­τες μα­θη­τές το Τι­μη­τι­κό Βρα­βεί­ο της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, μα­ζί με Ει­κό­να του Κυ­ρί­ου η­μών Ι­η­σού Χρι­στού και ει­δι­κό Τό­μο α­πό την Α­πο­στο­λι­κή Δι­α­κο­νί­α της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος σε ει­δι­κή εκ­δή­λω­ση που θα ορ­γα­νώ­σει στη Μη­τρο­πο­λι­τι­κή του Πε­ρι­φέ­ρεια.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να α­πευ­θύ­νε­σθε στον Γραμ­μα­τέ­α της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­το Ἀρ­χι­μαν­δρί­τη π. Βαρ­θο­λο­μαί­ο Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη, στα τη­λέ­φω­να: 210 – 7272214 – 215.

Εκ του Γρα­φεί­ου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

 

Α­πο­τε­λέ­σμα­τα μα­θη­τι­κού

λο­γο­τε­χνι­κού δι­α­γω­νι­σμού

«Η Πα­τρί­δα μου το 2021»

 

Δη­μο­τι­κό

Α. Ποι­ή­μα­τα

1o βρα­βεί­ο: Α) «Ε­κεί», Παμ­πό­ρη Βα­σι­λι­κή, Τσα­ρι­τσά­νη

Β) «Ελ­λά­δα 2021», Σο­φι­α­νό­που­λος Δη­μή­τριος, Δου­νέ­ι­κα Η­λεί­ας

 

2ο βρα­βεί­ο: Α) «Η πα­τρί­δα μου το 2021», Μα­κρής Νι­κό­λας, 14ο Δ.Σχ. Α­χαρ­νών

Β) «Έρ­χον­ται μέ­ρες», Γι­αν­να­κο­πού­λου Μή­να, Γα­στού­νη Η­λεί­ας

Γ) «Η πα­τρί­δα μου το 2021», Δημ. Σχ. Κα­βά­σι­λα Η­λεί­ας

 

3ο βρα­βεί­ο: Α) «Ελ­λά­δα μου», Αυ­γέ­ρης Στέ­φα­νος, Κατ. Σχ. Ευ­αγ­γε­λι­σμού Θε­ο­τό­κου Λα­μί­ας

                   Β) «Ελ­λά­δα… 2021», Κα­ρα­χά­λιου Δη­μή­τριος-Πα­πα­δή­μου Θω­μα­ή, Κατ. Σχ. Ευ­αγ­γε­λι­σμού Θε­ο­τό­κου Λα­μί­ας

                   Γ)  «Υ­πο­κλί­νο­μαι στην Ελ­λά­δα», Σπυ­ρο­πού­λου Α­να­στα­σί­α, Ψα­χνά Ευ­βοί­ας

Δ) «Πα­τρί­δα εί­ναι», Ρέγ­κλης Η­λί­ας, Ρου­πά­κι

 

Δη­μο­τι­κό

Β. Δι­η­γή­μα­τα

1o βρα­βεί­ο: Α) «Η βά­πτι­ση του Μο­χά­μεντ», Σο­ρό­που­λος Σταύ­ρος, Χαλ­κί­δα

           Β) «Η πα­τρί­δα μου τό­τε, τώ­ρα και πάν­το­τε», Δρο­σι­νά­κη Πα­ρα­σκευ­ή, Ψα­χνά Ευ­βοί­ας

 

2ο βρα­βεί­ο: «Ο γε­ρο- Κού­τσου­ρος», Γι­αν­να­κο­πού­λου Γε­ωρ­γί­α, Γα­στού­νη Η­λεί­ας

 

3ο βρα­βεί­ο:  «Πα­τρί­δα», Τσέ­κρε­λη Ε­λευ­θε­ρί­α, Κα­ρυ­ώ­τισ­σα

 

Δη­μο­τι­κό

Γ. Πα­ρα­μύ­θι

1o βρα­βεί­ο: «Οι πέ­τρες έ­χουν κά­τι να μας πουν», Θε­ο­λό­γη Νε­κτα­ρί­α, Ε­λά­τεια Φθι­ώ­τι­δας

2ο βρα­βεί­ο: «Η πα­τρί­δα μου το έ­τος 2021», Κω­στα­νί­κου Πα­ρα­σκευ­ή, Αμ­πέ­λια Ἄρ­τας

3ο βρα­βεί­ο: «Το πα­ρα­μύ­θι για την Πα­τρί­δα μου!», Μπα­νι­ώ­τη Μα­ρί­α, Κα­ρυ­ώ­τισ­σα

                                               

Γυ­μνά­σιο

Α. Ποι­ή­μα­τα

1o βρα­βεί­ο: A) «Ελ­λά­δα 2021», Τσαν­το­πού­λου Δή­μη­τρα, 1ο Παι­α­νί­ας

  1. B) «Ξη­με­ρώ­νει … Ελ­πί­δα», Φουρ­λή Γε­ω­γί­α, Ταυ­ρής Γιά­ννης, Πο­λυ­καν­δρί­της Γε­ώρ­γιος, Ε­σπε­ρι­νό Χαλ­κί­δας

 

2ο βρα­βεί­ο: Α) «Ελ­λά­δα μην υ­πο­χω­ρείς», Ρί­ζου Ξέ­νια – Ε­φραι­μί­α, Νέ­α Αγ­χί­α­λος Μα­γνη­σί­ας

                   Β) Μέ­χρι το 2021, Δη­μο­πού­λου Κων­σταν­τί­να, 1ο Παι­α­νί­ας

 

3ο βρα­βεί­ο: Α) «Ελ­λά­δα 2021», Σβο­λι­αν­το­πού­λου Α­ριά­δνη, 1ο Γρε­βε­νών

Β) «Σαν σή­με­ρα το χθες», Ντι­α­μάν­τη Κυ­ρια­κή, Μώ­λος Φθι­ώ­τι­δας

 

Β. Δι­η­γή­μα­τα

1o βρα­βεί­ο: A) «Η χώ­ρα μου το 2021», Δού­μη Θε­ο­δώ­ρα, Αι­δη­ψός

  1. B) «Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», Βούρ­τσα Κων/να, Αι­δη­ψός

 

2ο βρα­βεί­ο: Α) «Η μη­χα­νή του χρό­νου», Ο­μα­δι­κή ερ­γα­σί­α, Πα­νό­που­λο Η­λεί­ας

Β) «ΗΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΗ ΦΥΣΗ», Κα­ζιά­νη Χα­ρί­κλεια-Ρα­φα­έ­λα, Σχη­μα­τά­ρι

 

3ο βρα­βεί­ο: Α) «Μια νέ­α χώ­ρα», Κλει­το­ρά­κη Μα­ρί­α, Μώ­λος Φθι­ώ­τι­δας

Β) «Η πό­λη μου το 2021», Αγ­γε­λο­πού­λου Ι­ω­άν­να, Αι­δη­ψός

Γ) «Η ε­ξέ­λι­ξη της τε­χνο­λο­γί­ας στην πα­τρί­δα μας», Ρου­σά­λη Αγ­γε­λι­κή – Που­θε­νά Δή­μη­τρα, Μώ­λος Φθι­ώ­τι­δας

                                        

Γ. Δο­κί­μια

1o βρα­βεί­ο: A) «Η πα­τρί­δα μου το έ­τος 2021», Πα­τε­ρά­κης Σω­κρά­της- Σκό­της Α­πό­στο­λος, 10ο Ι­λί­ου

Β)  «Η πα­τρί­δα μου το έ­τος 2021», Φι­λίπ­που Ε­λέ­νη, 4ο Κα­στο­ριάς

 

2ο βρα­βεί­ο: Α) «Η Ελ­λά­δα του 2021», Πο­λύ­δω­ρα Μα­ρί­α, 1ο Παι­α­νί­ας

 

3ο βρα­βεί­ο: Α) «Η πα­τρί­δα μου το έ­τος 2021», Ο­μα­δι­κή ερ­γα­σί­α Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ομ­βια­κής Φθι­ώ­τι­δας

                   Β) «Η πα­τρί­δα μου το έ­τος 2021», Σού­λας Λάμ­προς, Γρε­βε­νά

                                                

Λύ­κει­ο

Α. Ποι­ή­μα­τα

1o βρα­βεί­ο:  «Α­θά­να­τη Ελ­λά­δα», μα­θη­τές Γ΄ Τά­ξης Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Λυ­κεί­ου Πα­τρών

 

2ο βρα­βεί­ο: «Πνο­ή Ζω­ής», μα­θη­τές Β΄ Τά­ξης Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Λυ­κεί­ου Πα­τρών

 

3ο βρα­βεί­ο: Α) «Πα­τρί­δα», Φέν­τα Αν­νέ­τα, Ε­ξα­πλά­τα­νος Πέλ­λας

                       Β) «Η πα­τρί­δα μου το 2021», Τρι­αν­τα­φύλ­λου Αρ­γυ­ρώ, Νά­ξος

  Γ) «Πα­νάρ­χαι­α ο­μορ­φιά», Κα­πώ­λη Μυρ­τώ, Ελ­λη­νο­χώ­ρι κο­ριν­θί­ας

 

Β. Δο­κί­μια

1o βρα­βεί­ο: Α)  «Ά­νε­μος αλ­λα­γής», Λά­ζιος Ι­ω­άν­νης, Α­ρι­δαί­α                              Β) «Α­κρο­βα­τών­τας και ο­δοι­πο­ρών­τας», Φραγ­κο­πού­λου Μα­ρί­α, 7ο ΓΕΛ Βό­λου

 

 

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment