Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο (ΦΩΤΟ)
27 Οκτωβρίου 2017 Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο (ΦΩΤΟ)

Τήν Δευτέραν, 10ην / 23ην Ὀκτωβρίου 2017, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη εἰς τό Βατικανόν τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης κ. Φραγκῖσκον.

Συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἦτο ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος.

Κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ρώμης τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2017, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος κ. Brian Fahrelli καί ὁ π. Ἀνδρέας Palmieri.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐνημέρωσε τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τόν Πάπαν περί τοῦ προσφάτου προβλήματος τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας γῆς, προκληθέντος ἐκ δύο ζητημάτων, ἤτοι ἐκ τοῦ προταθέντος ὑπό 40 μελῶν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Κοινοβουλίου σχεδίου νόμου, τό ὁποῖον ἐάν ψηφισθῇ, θά ἀφαιρέσῃ ἀπό τάς ᾽Εκκλησίας τό δικαίωμα νά διαχειρίζωνται ἐλευθέρως τάς γαίας αὐτῶν καί ἐκ τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Περιφεριακοῦ δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἔδωσε κῦρος εἰς τάς ἄνευ ἐγκρίσεως καί παρανόμους συμφωνίας, ἀφορῶσας εἰς τήν ἰδιοκησίαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ (Jaffa Gate).

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τάς προσπαθείας ἐπιλύσεως τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων ζητημάτων καί τῆς διατηρήσεως τοῦ Kαθεστῶτος (Status Quo) ἰδίᾳ εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐγγυᾶται τά δικαιώματα καί τάς συνηθείας τῆς Ἑβραϊκῆς, Χριστιανικῆς καί Μουσουλμανικῆς συνοικίας εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν.

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἤκουσε μετά προσοχῆς τό ἐκτεθέν Αὐτῷ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου πρόβλημα καί ἐξέφρασε τήν ἄποψιν ὅτι τό Status Quo τῆς Ἱερουσαλήμ πρέπει ὁπωσδήποτε νά προστατευθῇ καί νά διατηρηθῇ

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησε τόν Ἁγιώτατον Πάπαν Φραγκῖσκον καί ηὐχήθη Αὐτῷ τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν ἐξάσκησιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου Αὐτοῦ ὡς Ἀρχηγοῦ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐπιδίδων Αὐτῷ ἀντίγραφον Βυζαντινῆς εἰκόνος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Τό πρόβλημα τοῦτο, τό ὁποῖον ἀπασχολεῖ ὄχι μόνον τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας τῆς Ἱερουσαλήμ ἐξέθεσε μετ’ ἀκριβείας καί λεπτομερείας ὁ Μακαριώτατος καί εἰς συναντήσεις, τάς ὁποίας εἶχε κατά τάς ἡμέρας τῆς παραμονῆς Αὐτοῦ εἰς Ρώμην, ὡς εἰς τήν συνάντησιν Αὐτοῦ μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Gallagher, Γραμματέως διά τάς Σχέσεις μετά Κρατῶν, μετά τοῦ Καρδιναλίου Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, τοῦ Καρδιναλίου Tauran, Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τόν Διαχριστιανικόν Διάλογον καί μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου Parolin, Πρωθυπουργοῦ.

Εὐχαριστῶν διά τάς συναντήσεις ταύτας ὁ Μακαριώτατος, ὡς καί διά τήν φιλοξενίαν, τήν ὁποίαν ἐδέχθη εἰς τό ἐν Βατικανῷ ξενοδοχεῖον “Domus Sanctae Marthae”, ἐν ᾧ καί παρετέθη Αὐτῷ τράπεζα ὑπό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 12ης / 25ης Ὀκτωβρίου 2017, διά τήν Ἱερουσαλήμ.

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment