Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στην Ι. Μ. Μαντινείας (ΦΩΤΟ)
6 Απριλίου 2018 Κοινοποιήστε

Ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως στην Ι. Μ. Μαντινείας (ΦΩΤΟ)

«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο».

«Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας».

Τήν Μεγάλη Παρασκευή 6η Ἀπριλίου 2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξῆρχε καί τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Τριπόλεως καθώς καί περί τῆς 12ης μεσημβρινῆς στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέπας.

Ι. Μ. Μαντινείας

Εκτύπωση