H 197η Επέτειος της Α΄ Εθνοσυνέλευσης στην Ι. Μονή Καλτεζών (ΦΩΤΟ)

Eκδηλώσεις για την 197η επέτειο της Συνέλευσης στην Ιερά Μονή Καλτεζών και της συγκρότησης της Α’ Πελοποννησιακής Γερουσίας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Μαΐου το πρωί με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τιμή.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο της Μονής.

Η Συνέλευση στην Ι.Μ. Καλτεζών έλαβε χώρα μεταξύ των Αρχιερέων, των Οπλαρχηγών και των προκρίτων της Πελοποννήσου κατά τη μαρτυρική περίοδο της Επανάστασης του 1821, με σκοπό τη δημιουργία τοπικής πολιτικής αρχής.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 26 Μαΐου 1821, υπό την προεδρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Από τη Συνέλευση προέκυψε το πρώτο επίσημο νομικό κείμενο της σύγχρονης Ελλάδας και ο πρώτος Καταστατικός της Χάρτης.

Το εισαγωγικό κείμενο της Συνέλευσης είναι χαρακτηριστικό της πίστεως στον ιερό αγώνα για την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους:

«Ἡ γενικὴ εὐταξία τῶν ὑποθέσεων τῆς πατρίδος μας Πελοποννήσου καὶ ἡ αἰσία ἔκβασις τοῦ προκειμένου ἱεροῦ ἀγῶνος περὶ τῆς σεβαστῆς ἐλευθερίας τοῦ γένους μας ἐπειδὴ καὶ ἀναγκαίως ἀπήτουν τὴν γενικὴν συνέλευσιν καὶ σκέψιν, συνηθροίσθημεν ἐπὶ τούτῳ οἱ ὑπογεγραμμένοι, ἀπὸ μέρους τῶν ἐπαρχιῶν μας, ἔχοντες καὶ τὴν γνώμην καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν ἀπόντων μελῶν, κατὰ τὴν σεβαστὴν μονὴν τῶν Καλτεζιῶν, κατ’ εὔλογον κοινὴν ἡμῶν γνώμην καὶ ἀπόφασιν καὶ ὅλων τῶν ἀπόντων, ἐκλέξαντες τοὺς φιλογενεστάτους κυρίους τόν τε ἅγιον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σωτήριον Χαραλάμπην, Ἀθανάσιον Κανακάρην, Ἀναγνώστην Παπαγιαννόπουλον, Θεοχαράκην Ρέντην, καὶ Νικόλαον Πονηρόπουλον, καθ’ ὑπακοὴν καὶ συγκατάνευσιν αὐτῶν εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν ταύτην πρότασιν, τοὺς διορίζομεν διὰ νὰ παρευρίσκωνται μετὰ τοῦ ἐνδοξοτάτου κοινοῦ ἀρχιστρατήγου μας Πετρόμεη Μαυρομιχάλη, καὶ πάντες οἱ ἄνωθεν, ἐπέχοντες τὴν Γερουσίαν ὅλου τοῦ δήμου τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Πελοποννήσου, προηγουμένου τῆς Ἐνδοξότητός του, νὰ συσκέπτωνται, προβλέπωσι, καὶ διοικῶσι, καὶ κατὰ τὸ μερικὸν καὶ κατὰ τὸ γενικόν, ἁπάσας τὰς ὑποθέσεις, διαφοράς, καὶ πᾶν ὅ,τι συντείνει εἰς τὴν κοινὴν εὐταξίαν, ἁρμονίαν, ἐξοικονομίαν τε καὶ εὐκολίαν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος μας καθ’ ὅποιον τρόπον ἡ θεία Πρόνοια τοὺς φωτίσει καὶ γνωρίσωσιν ὠφέλιμον, ἔχοντες κατὰ τοῦτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρὶς νὰ ἐμπορῆ τινὰς ν’ ἀντιτείνη ἢ νὰ παρακούση εἰς τὰ νεύματα καὶ διαταγάς των, καὶ τοῦτο τὸ ὑπούργημά των καὶ ἡ ἡμετέρα ἐκλογὴ θέλει διατρέξει καὶ θέλει ἔχει τὸ κύρος μέχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Τριπολιτζᾶς καὶ δευτέρας κοινῆς σκέψεως.

Καὶ περὶ μὲν τῆς ἀπὸ τὸ μέρος των εἰλικρινοῦς, ἀπαθοῦς, καὶ μετὰ τῆς δυνατῆς ἐπιμελείας καὶ σκέψεως εἰς τὸ ἄνωθεν ὑπούργημά των ἐξακολουθίας καθὼς καὶ τῆς ἀπὸ τὸ μέρος ἡμῶν τε καὶ ὅλων τῶν ἀπόντων ὑπακοῆς καί, ἄνευ τινὸς ἀνθιστάσεως, προφασιολογίας, καὶ ἀναβολῆς τῆς ἑξακολουθίας καὶ ἐνεργείας τῶν νευμάτων καὶ δαταγῶν των ἐλάβομεν ἀμφότερα τὰ μέρη τὸν πρέποντα ὅρκον ἐνώπιον τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ, ἐν βάρει συνειδότος καὶ τῆς τιμῆς μας, καὶ οὕτως ἐπεδόθη αὐτοῖς τὸ παρὸν ἐνυπόγραφον ἀποδεικτικὸν καὶ κυρωτικὸν γράμμα μας».

 

pna.gr

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin