Αγιασμός για την νέα αλιευτική περίοδο από τον Μητροπολίτη Μάνης (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Αγιασμός για την νέα αλιευτική περίοδο από τον Μητροπολίτη Μάνης (ΦΩΤΟ)

Την ακολουθία του Αγιασμού ενόψει της ενάρξεως της νέας αλιευτικής περιόδου, τέλεσε το απόγευμα της Δευτέρας στο λιμάνι του Γυθείου ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ’.

Στην ακολουθία το παρόν έδωσαν ο Λιμενάρχης Γυθείου πλωτάρχης Λ.Σ. κ. Γιαννουράκος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.κ. Δρακουλάκου και Χριστοδουλάκος, οι πρόεδροι των Συλλόγων Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών αλιέων Γυθείου και αλιείς της περιοχής.

Κατά την ακολουθία ανεγνώσθη η κάτωθι ειδική ευχή για την έναρξη της νέας αλιευτικής περιόδου ποιηθείσα υπό του Σεβασμιωτάτου:

Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Ποιητής τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ Δημιουργός ἐν τῇ τρίτη ἡμέρᾳ τῶν συστημάτων τῶν ὑδάτων, ἅτινα καί θαλάσσας ἐκάλεσας καί ἐν τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τούς ἰχθείς δημιουργήσας καί πάντα ταῦτα <<καλά λίαν>>, ὁ καί δημιουργήσας καί πλάσας τόν ἄνθρωπον <<κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν>> καί εἰπών αὐτῷ, τό ἄρχειν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης, Αὐτός ὁ Θεός Πατήρ, ὁ ἀποστείλας τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησούν Χριστόν τόν Μονογενῆ πρός σωτηρίαν τοῦ κόσμου, ὁ καί ἐπιλέξας διά τό σωτήριον αὐτοῦ ἔργον ὡς μαθητάς ἁλιεῖς καί ἀποστόλους αὐτούς ποιήσας, Αὐτός Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων Σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ καί ὥρᾳ ταύτῃ, ἐν ἧ ἄρχεται ἡ νέα ἁλιευτική περίοδος καί ὡς ἐκάθισας ἐπί τό πλοιάριον τῶν μαθητῶν Σου καί ηὐλόγησας τά δίκτυα καί ὀψάριον ἐπί ἀνθρακιάν παρά τόν αἰγιαλόν τῆς Τιβεριάδος γευσάμενος, οὕτω καί νῦν εὐλόγησον τήν ἀρχομένην νέαν ταύτην ἁλιευτικήν περίοδον καί τούτους τούς ἁλιεῖς καί τήν βιοποριστικήν αὐτῶν ἁλιείαν ἐν παντί. Διαφύλαξον παντός κινδύνου θαλάσσης, χάρισε καιρούς εὐνοϊκούς, ὑγιείαν καί δύναμιν καί πλήρωσον τά δίκτυα αὐτῶν παντός γένους ἁλιευμάτων καί καλῶν βρωσίμων ἰχθύων.

Ὅτι σύ εἶ ὁ νοητός Ἰχθύς, ὁ Κυβερνήτης τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὁ Χορηγός πάντων τῶν ἀγαθῶν καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

 

Ι. Μ. Μάνης

Εκτύπωση