Συγχαρητηρία επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργὲ τῆς Ἑλλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, χάρις καί ἔλεος τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ ἐφ’ Ὑμᾶς.

Ἐμφορούμενοι ὑπὸ αἰσθημάτων ἰδιαζούσης τιμῆς πρὸς τὸ ὑμέτερον Πρόσωπον, μετὰ πολλῆς χαρᾶς ἐπικοινωνοῦμεν μεθ’ ὑμῶν ἵνα ἐκφράσωμεν τὰς συγχαρητηρίους εὐχὰς τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐπὶ τῇ ἐπαξίᾳ ἐκλογῇ ὑμῶν εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.

 Ὅθεν εὐχόμεθα ὑμῖν πᾶσαν ἐπιτυχίαν καί ἐνίσχυσιν, εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν ὑψίστων καθηκόντων ὑμῶν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος ἡμῶν. Αἱ εὐχαί καί εὐλογίαι τῶν γονέων σας, ἡ ἀγάπη καί ἐκτίμησις τῶν συγγενῶν σας καί τῶν πολυπληθῶν φίλων σας, νά συνοδεύουν τήν ὑψηλήν καί πολυεύθυνον θέσιν σας.    

Ἐπί δέ τούτοις, συγχαίροντες καί πάλιν, προσευχόμεθα διαπύρως ὅπως  ὀ Παντοδύναμος Θεός διατηρῇ ὑμᾶς ἐν ὑγιείᾳ καί δυνάμει ἀδιαπτώτῳ καί ἀείποτε εὐλογῇ τά ὁράματα καί τάς εὐγενεῖς προσπαθείας ὑμῶν.

 

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

 

 

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει

τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2019

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin