Η Ιερά Σύνοδος θα τιμήσει τον αοίδημο Ακαδημαϊκό Κων/νο Σβολόπουλο
15 Νοεμβρίου 2019 Κοινοποιήστε

Η Ιερά Σύνοδος θα τιμήσει τον αοίδημο Ακαδημαϊκό Κων/νο Σβολόπουλο

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος κα­τά την Συνε­δρί­α­ση Αυ­τής της 4ης μη­νός Σε­πτεμ­βρί­ου 2019, α­πο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση, διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Τι­μη­τι­κής Εκ­δη­λώ­σε­ως στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Προ­έ­δρου της ως ά­νω Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής.

            Η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση θα λά­βει χώ­ρα τη Δευ­τέ­ρα 18η Νο­εμ­βρί­ου 2019 και ώ­ρα 19:00 στην Αί­θου­σα Πο­λι­τι­στι­κών Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ε­πί της οδού Ι­α­σί­ου 1.

            Την έ­ναρ­ξη της ως ά­νω Τι­μη­τι­κής Εκ­δη­λώ­σε­ως θα κη­ρύ­ξει με Χαι­ρε­τι­σμό ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος.

            Για το πρό­σω­πο του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου θα ο­μι­λή­σουν ο Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Γε­ώρ­γιος Μπαμ­πι­νι­ώ­της, Κα­θη­γη­τής Γλωσ­σο­λο­γί­ας και πρώ­ην Πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και η Ελ­λο­γι­μω­τά­τη κ. Χρύ­σα Μαλ­τέ­ζου, Α­κα­δη­μα­ϊ­κός.

            Την Εκ­δή­λω­ση θα κλεί­σει με Χαι­ρε­τι­σμό ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος.

            Την ευθύνη του συντονισμού της Εκδηλώσεως έχει ο Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της Ει­δι­κής Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος (τηλ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας 210 – 7272268-214).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Εκ του Γρα­φεί­ου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

 

Εκτύπωση