Η εορτή του Αγίου Ευθυμίου στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων

Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἰανουαρίου / 2αν Φεβρουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τό κέντρον τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν ἡ Ἐκκλησία ἀνανεώνει εἰς τήν μνήμην της ὅτι ὁ ὅσιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό 420 μ.Χ. καί ἠσκήθη εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν κειμένην μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Ἱεριχοῦς μετά τοῦ ὁσίου Θεοκτίστου.

Ὁ ὅσιος Θεόκτιστος ἵδρυσε μοναστήριον / Κοινόβιον διά τούς ἀρχαρίους μοναχούς, ἐν ᾧ ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος μοναστήριον / Λαύραν διά τούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς. Ὁ ὅσιος Εὐθύμιος μετά τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου ἦσαν πνευματικοί διδάσκαλοι τοῦ ἁγίου Σάββα, ὅτε οὗτος περί τά 456 μ.Χ. ἦλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἐξήσκησεν καί δρᾶσιν Ἱεραποστολικήν, βαπτίσας φυλήν τῶν Περσῶν ἀφιχθέντων πρό τῆς Μονῆς αὐτοῦ. Ἐξήσκησεν ἐπίσης ἔργον θεολογικόν, ὑποστηρίξας τάς ἀποφάσεις τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ 451 μ.Χ. περί τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν τήν αὐτοκράτειραν Εὐδοξίαν καί ἄλλους πολλούς.

Διά τήν ἀρετήν του ὁ Θεός ἐχαρίτωσεν αὐτόν διά τοῦ προορατικοῦ καί θαυματουργικοῦ χαρίσματος. Τόν τοιοῦτον φωστῆρα τῆς ἀσκήσεως καί τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐτίμησεν τό Πατριαρχεῖον  εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν  δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων,  ὧν πρῶτος ὁ ἡγούμενος τοῦ Φχές Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Μακαρίου καί  Δημητρίου, τοῦ Ἱερέως π. Χαραλάμπους, τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, προσκυνητῶν καί Ἱεροσολυμιτῶν Ἑλληνορθοδόξων, Ἀραβοφώνων, Ρωσοφώνων καί Ρουμανοφώνων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἐπιμελῶς ἀνακαινίζων τήν Μονήν Ἐπιστάτης Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας ἐδεξιώθη τήν  Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin