«ΜΙΚΡΑΣΙΑ: Όσο σε θυμάμαι, ζεις!»

Επετειακή Εκδήλωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος συν­δι­ορ­γα­νώ­νει Ε­πε­τει­ακή Εκ­δή­λωση για τα 100 χρό­νια από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή στο Πα­να­θη­να­ϊκό Στά­διο, το Σάββατο 8 Ο­κτω­βρίου 2022 και ώρα 7.30 μ.μ., με την Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής, κα­θώς και με τη στή­ριξη του Υ­πουρ­γείου Πο­λι­τι­σμού και Α­θλη­τι­σμού και της Α­στι­κής Μη Κερ­δο­σκο­πι­κής Ε­ται­ρείας Πο­λι­τι­στι­κού και Κοι­νω­φε­λούς Έρ­γου «ΑΙ­ΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» της οι­κο­γέ­νειας Αθα­να­σίου και Μα­ρί­νας Μαρ­τί­νου.

Στην Εκ­δή­λωση θα συμ­με­τά­σχουν 1.922 παι­διά και νέοι, μέλη 55 χο­ρω­διών και πα­ρα­δο­σι­α­κών χο­ρευ­τι­κών συγ­κρο­τη­μά­των από Ι­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος.

Τραγουδούν: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ, ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ, ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥ,                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ
Αφηγητής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ.
Διεύθυνση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ
 
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΜΕΛΗΣ

Λαοί που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον δεν πρέπει να εγκλωβίζονται στο πα­ρελ­θόν. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει και να ξεχνούν. Γι΄ αυτό και η Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή, όσο και αν μας πονά, δεν πρέ­πει να ξε­χα­στεί.

Η Μι­κρα­σία δεν εί­ναι μό­νο γη, δεν εί­ναι μό­νο χώ­ματα και πέ­τρες. Η Μι­κρα­σία εί­ναι η μάνα που γέν­νησε τον νε­ο­ελ­λη­νικό πο­λι­τι­σμό. Εί­ναι η βα­θιά λί­μνη, στην ο­ποία συ­ναν­τή­θη­καν δύο με­γάλα πο­τά­μια: ο αρ­χαίος ελ­λη­νι­κός πο­λι­τι­σμός και η χρι­στι­α­νική μας πί­στη.

Μι­κρα­σία εί­ναι μαζί η αρ­χον­τιά και η ευ­σέ­βεια, η κα­λαι­σθη­σία και το μέ­τρο, η α­γάπη για μόρ­φωση και η πί­στη στα θαύ­ματα. Μι­κρα­σία εί­ναι η δύ­ναμη του Γένους μας, η ο­ποία μέσα σε μια νύχτα τά ‘χασε όλα, αλλά σύν­τομα πρό­κοψε και α­νά­στησε παι­διά κι εγ­γό­νια, εμπλου­τί­ζον­τας τη νέα της πα­τρίδα με πνευ­μα­τι­κό­τητα, πο­λι­τι­σμό, αλλά και πλούτο.

Νέα παι­διά βρί­σκον­ται σή­μερα ενώπιόν μας και πε­ρι­μέ­νουν από μας να τους παραδώσουμε τις α­ξίες του Μι­κρα­σι­α­τι­κού Ελ­λη­νι­σμού και να τιμήσουμε τις ρί­ζες του Γέ­νους μας, ώστε να μπορέσουν να κρα­τή­σουν στα­θερό το πη­δά­λιο της ζωής τους σε και­ρούς ανα­τρο­πών και λη­σμο­νιάς της ι­στο­ρίας και των προ­γό­νων τους. 

Σε αυτά τα παι­διά και τους νέ­ους, η Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος θέ­λησε να δώ­σει την ευ­και­ρία να χα­ρούν, αλλά και να θυ­μη­θούν, να συ­ναντη­θούν με­ταξύ τους, να συ­ναν­τη­θούν ό­μως και με την ι­στο­ρία, αυτή τη φορά όχι δι­α­βά­ζον­τας, αλλά χο­ρεύ­ον­τας και τρα­γου­δών­τας.

Η εί­σο­δος θα εί­ναι ΔΩΡΕΑΝ, με δελ­τία εισόδου από την ιστοσελίδα ticketservices.gr.

Εκ της Συ­νο­δι­κής Επι­τρο­πής

επί της Χρι­στι­α­νι­κής Α­γω­γής και της Νε­ό­τη­τος

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin