Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης. Ἑξήντα τρία χρόνια “παρών”

Του Ἀρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Ἦταν Κυριακή τοῦ Θωμά, 16 Ἀπριλίου 1961, ὅταν οἱ καμπάνες τῆς Μεσσηνίας ἠχοῦσαν χαρμόσυνα γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου. Μετά ἀπό λίγη ὥρα ὅμως τὶς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες, διαδέχθηκαν οἱ πένθιμες ἐνημερώνοντας τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης πλήρωσε τκοινν τοβίου χρέος”. 

Τὶ κι ἄν πέρασαν ἑξήντα τρία χρόνια, τὸ ἀποτύπωμα τοῦ Χρυσοστόμου Δασκαλάκη ἔμεινε ἀνεξίτηλο στὶς σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.  Προέστη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ  τὸ 1945 ἕως τὸ 1961,   σὲ δύσκολες καὶ μεταβατικὲς ἐποχὲς τόσο γιὰ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

      Ὁ  ἀεικίνητος Δεσπότης, ὁ Δεσπότης τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὴν Κατοχὴ καὶ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ, ποίμνιό του ὑπῆρξε διάδοχος ἀξίων Ἐπισκόπων καὶ  ἐφήρμοσε τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «χαίρειν μεττν χαιρόντων κακλαίειν μεττν κλαιόντων» .

        Θεματοφύλακας καὶ τηρητὴς τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθοδοξίας. «Χρυσόστομος τρεχε τν προκείμενον γώνα τς πίστεως. πεζήτει καθ’ λην τν διακονίαν του ν τῇ Ἐκκλησί, νπροσεγγίστὸ ἀνέφικτον, ττέλειον. Οτος εχε συλλάβει πλήρως τνόημα τς Σταυρικς θυσίας τοΣωτρος Χριστοκαδιτοτο πεθύμει διακας, πως κολουθΑτν πιστς» .

     Ὁ Χρυσόστομος Δασκαλάκης ὑπῆρξε ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπεδίωκε νὰ χαρίσει τὴν χαρὰ στὸν πονεμένο συνάνθρωπο, χωρὶς καμμία προβολή. «Καθ’ λην τν ποιμαντορικήν του σταδιοδρομία ποφεύγων πιμελς τν συνήθη διαφήμισιν, ρχετο πίκουρος νευ κόμπου καπροτροπς, είποτε νθουσιώδης ρωγς τν δυσχερεστάτων ναγκν κασεμνς προστάτης δυστυχισμένων πάρξεων, τς ποίας περιέθαλπε παρακολουθν μετπατρικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἰδιαζούσης συμπαθείας καὶ ἀγάπης τν ζων των καὶ ὅταν χαρὰ ἐσκόρπιζεν ες τχείλη των τμειδίαμα καὶ ὅταν πόνος καὶ ἡ ἀπογοήτευσις πλήρου τς καρδίας των.

πειράκις ἡ ἄφθαστος καὶ ἀσύλληπτος γαθοεργία του νακούφιζε τν φισταμένην δυστυχίαν ες πρόσωπα, τν ποίων τν ζων δν θέρμανον αφωτειναὶ ἀκτίνες τς χαρς, εμὴ ἐπτινς πρωΐας μόνον κατὰ ὁποία πρς καιρν κατηύγασεν λάμψις τς ετυχίας»

Ὁ Χρυσόστομος Δασκαλάκης ἔκανε πράξη τὰ διδάγματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως δείχνοντας, ὃπως οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὃτι ὁ θεολογικὸς λόγος  διαχρονικῶς πρέπει ἐμπράκτως νὰ βοηθᾶ τὸν ἂνθρωπο,  ἀφοῦ  προβλήματα ὑπάρχουν σ’ ὃλες τὶς ἐποχές. Ὁ  Χρυσόστομος Δασκαλάκης ὑπῆρξε ἔργῳ καὶ λόγῳ προφητικὸς, ἀφοῦ ἔκανε πράξη τοὺς λόγους ποὺ θὰ γράψει πενήντα περίπου ἔτη  ἀργότερα, ὁ  μετέπειτα ἀναλαβὼν τὴν διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μητροπολίτης  Χρυσόστομος Σαββᾶτος: «Ὁ ὀρθόδοξος  θεολογικς λόγος, μέσα στν τεράστια κοινωνικκα οκονομικκρίση πομαστίζει τν νθρωπότητα, πρέπει νπροβάλλει τν κκλησία ς θεσμποστέκεται στπλευρτν καταπιεσμένων κατν πτωχν, ποδραστηριοποιεται λοκληρωτικμστόχο τν νακούφιση κατν σωτηρία τοσημερινοκαπροβληματισμένου νθρώπου» . 

      Μᾶς ἐπιβεβαιώνει καὶ πάλι ὁ πρ. Παραμυθίας Τίτος: «Χρυσόστομος Δασκαλάκης φκεν ποχν δι’ σων θαυμαστν ργων πετέλεσε. Τὸ ὄνομα ατοθ’ ναγραφες τς δέλτους τς κκλησιαστικς στορίας. Οτος πρξε μεγάλη κκλησιαστικμορφ, παράμιλλος ες πίστιν, γάπην καὶ ἔνθεον ζλον πρς τν κκλησίαν τοΣωτρος Χριστο, πέροχος πνευματικς γέτης, ποιμάνας τθεοσεβς ατοποίμνιον θεοφιλς». 

    Ὁ Χρυσόστομος Δασκαλάκης  πράγματι μὲ τὴν προσωπικότητα του,  τὶς ἐνέργειές του καὶ τὸ ἔργο του, κατόρθωσε νὰ ἐπηρεάσει καὶ νὰ ἐπισκιάσει κάθε πολιτικὴ μορφὴ στὴν Μεσσηνία καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ὁ κορυφαῖος  ἄνδρας- ἀναμορφωτὴς  τῆς ἐποχῆς του. Δὲν ὑπέταξε τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα στὶς  κάθε είδους ἁρπακτικὲς διαθέσεις ἑκάστου κομματάρχου τῆς ἐποχῆς, ἀλλά, ὅπως μαρτυροῦν τὰ ἔργα του, τοὺς «χρησιμοποίησε» ὅλους γιὰ νὰ δημιουργήσει τὶς συνθῆκες ἐκεῖνες ποὺ ἐπέτρεπαν στὸ ταλαιπωρημένο ποίμνιό του νὰ ζήσει ἐν ἐλευθερίᾳ. 

    Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης   κατόρθωσε νὰ ἀναδείξει τὴν Ἐκκλησία ὡς τὸν παράγοντα ἐκεῖνον ποὺ διαμορφώνει τὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι, χωρὶς ἀκρότητες καὶ μικροπολιτικὰ συμφέροντα. Τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ τοῦ ἔδειχνε ὁ λαὸς τῆς Μεσσηνίας ἀνεξαρτήτως κομματικῶν πεποιθήσεων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν θύμηση ποὺ μέχρι τὶς ἡμέρες μας διατηρεῖ ὁ λαὸς τῆς Μεσσηνίας. Γενόμενοι εὐμνήμονες σήμερα, ἡμέρα τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς κοιμήσεώς του, καταθέτουμε τὶς σκέψεις μας ὡς ἄνθη τιμῆς στὴ μνήμη του.         

Διαβάστε ακόμα