Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Σιών (ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ)

Τήν Δευτέραν, 7ην /20ήν Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δι᾽ ἀπόδοσιν εἰδικῆς λατρείας καί τιμῆς πρός τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον κατῆλθεν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν καί ἐν πνοῇ βιαίᾳ καί ἐφώτισεν αὐτούς καί ἐκήρυξαν τόν Ἰησοῦν Χριστόν τόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα εἰς τά ἀκούσαντα τήν βοήν καί προστρέξαντα πλήθη.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ συνέβη, ἤτοι εἰς τήν Ἁγίαν Σιών.

Ἐνταῦθα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾧ καί ἡ Πατριαρχική Σχολή, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ Ἑσπέρας  καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου τῶν Ἱερέων π. Νικήτα καί π. Χαραλάμπους καί τοῦ διακόνου π. Ἀναστασίου , ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἐν κατανύξει παρακολουθούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἤρξατο ἡ λιτανεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ καί τό Ὑπερῷον ἐν ἀναγνώσει τῶν εὐχῶν τῆς Πεντηκοστῆς, μιᾶς  εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, μιᾶς εἰς τό παρεκκλήσιον – Κατακόμβην καί μιᾶς ἐπί τοῦ Ὑπερῴου διά διαβάσεως διά τοῦ Τάφου τοῦ Δαυΐδ τῇ προστασίᾳ τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας ἔναντι τῶν διαμαρτυριῶν ἀκραίων στοιχείων τῆς περιοχῆς τοῦ τάφου τοῦ Δαυΐδ.

Κατά τήν ἐπιστροφήν τῆς λιτανείας ἀνεπέμφθη δέησις πρό τῆς Νοτίου εἰσόδου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Νεκροταφείου τῆς Ἁγίας Σιών ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Σχολάρχης καθηγητής Φυσικῶν κ. Νικόλαος Σουλιώτης ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί πάντας τούς ἑορταστάς εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

03 01 02 06 07 09 11 12 13 14 17 16 19 20

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα