Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Εκκλησία της Σερβίας (ΦΩΤΟ)
Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Εκκλησία της Σερβίας (ΦΩΤΟ)

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤρξατο τήν εἰς Σερβίαν – Μαυροβούνιον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί ἀνεχώρησεν ἀπό τοῦ ἐν Τελ Ἀβίβ ἀεροδρομίου Ben Gurion διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς ἑταιρείας El Al.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπραγματοποίησε τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλοχίου Ράντοβιτς, ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τούς ἐν τῇ Μητροπόλει Μαυροβουνίου Διορθοδόξους Ἑορτασμούς ἐπί τῇ χιλιοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τό ἔτος 1016 εἰς Πρέσπαν πλησίον τῆς Ὀχρίδος τοῦ κυβερνήτου τῆς Zeta καί Διοκλείας ἁγίου Ἰωάννου Βλαδιμήρου, εἰκονιζομένου ἐν ἀποκεφαλίσει κρατοῦντος τήν κεφαλήν αὐτοῦ ὡς ὁ Βαπτιστής καί ποικιλοτρόπως τιμηθέντος, λόγῳ τῶν πολλῶν θαυμάτων αὐτοῦ ὑπό πάντων τῶν Ὀρθοδόξων διά τῶν τιμίων λειψάνων αὐτοῦ, καί ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ πρός τιμήν αὐτοῦ θυρανοιχθέντος καί ἐγκαινιασθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τήν πόλιν Μπάρ τοῦ Μαυροβουνίου.

 

Ἀπογειωθείς ἀπό τοῦ ἀεροδρομίου Ben Gurion, ὁ Μακαριώτατος ἔσχεν -θείᾳ συνάρσει- ἀσφαλῆ πτῆσιν καί προσεγειώθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Βελιγραδίου τήν 11.45 π.μ. τῆς Παρασκευῆς 10ης /23ης Σεπτεμβρίου 2016. Ἀπό τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Βελιγραδίου δι᾽ ἐσωτερικῆς πτήσεως ἔφθασεν εἰς τήν πόλιν Tivat.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατον ἐνθέρμως ὁ προσκαλέσας τοῦτον οἰκεῖος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου αὐτοῦ, μεθ᾽ ὅ ἐν θαυμασίᾳ βουνησίᾳ καταπρασίνῳ καί παραθαλασσίᾳ διαδρομῇ μιᾶς ὥρας ἔφθασεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Cetinja, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαυροβουνίου.

Ἐνταῦθα ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον, ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἀνεκλαλήτῳ, ἔσθ’ ὅτε καί δυσκαθέκτῳ, ἐκδηλουμένῃ ὑπό τῶν ἐνδεδυμένων ἱερέων, πολλῶν ἐκ τῶν πέριξ Μονῶν προσδραμουσῶν μοναζουσῶν, λαοῦ πολλοῦ, ἐν ᾧ πολλαί μητέρες μετά τέκνων, πάντων συνωστιζομένων, ἵνα προλάβωσι  νά λάβωσι τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς χειρός Αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνδυθείς μανδύαν εἰσῆλθεν εἰς τό ἀρχαῖον ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Μητροπόλεως, προσεκύνησε τό λείψανον τῆς χειρός τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τό ὁλόσωμον λείψανον τοῦ ὁσίου Πέτρου τῆς Σερβίας ἁγίου τοῦ 18ου αἰῶνος, καί ἐδέχθη τό «ὡς εὖ παρέστητε» ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου, καθ’ ὅτι εἶναι ὁ Πρῶτος Πατριάρχης, διάδοχος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὁ Ὁποῖος ἔρχεται διά νά φέρῃ τήν χάριν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Μητρόπολιν Μαυροβουνίου καί εἰς ὅλην τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν ὅτι δέν εἶναι ὁ πρῶτος Πατριάρχης ἐπισκεφθείς τό Μαυροβούνιον, ἀλλά πρῶτος εἶναι ὁ Ἰωάννης ὀ Πρόδρομος, ὁ ἐκ τῆς ἐρήμου τοῦ Ἰορδάνου ἐλθών, ὁ Ὁποῖος εἶναι παρών διά τοῦ λειψάνου τῆς χειρός Αὐτοῦ.

Μετά τήν ἐκδήλωσιν σεβασμοῦ τοῦ πλήθους, ἠκολούθησε τράπεζα καί μικρά ἀνάπαυσις, ἀκολούθως δέ ἔλαβε χώραν ἡ ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν πρό διετίας ἐγκαινιασθέντα Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ναός οὗτος εἶναι παμμεγέθης καί ὑψιπόρος, καλλιμάρμαρος εἰς τούς κίονας καί τό δάπεδον, ἀπομιμούμενος εἰς τό ἐν γένει σχῆμα αὐτοῦ τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς Ἱεροσόλυμα, καί εἰς τήν ὡραίαν Πύλην τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἵνα διά τούτων ὑπομιμνῄσκωνται αἱ ἀρχαί τῆς πίστεως ἡμῶν, ὡς ἐξήγησεν ὁ ἐμπνευστής καί κτίτωρ τοῦ Ναοῦ τούτου οἰκεῖος Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος.

Ἡ βυζαντινή αὐτοῦ ἁγιογραφία ἀληθῶς καταδεικνύει καί καταβιβάζει καί παριστᾷ ζῶσαν ἐπί γῆς τήν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν.

Συνελόντι εἰπεῖν, ὁ Ναός οὗτος, ἵνα μή ἀδικηθῇ, χρειάζεται Παπαδιαμάντήν τινα, ἵνα τόν περιγράψῃ.

Εἰς τό ἐν τῷ ναῷ τούτῳ εἰς τό «ὡς εὖ παρέστητε» τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου καί Πατριάρχα Σερβίας κ. κ. Εἰρηναῖε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιε,

Σεβάσμιοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Εὐλαβεῖς ἱερεῖς,

Ἀρχαί τῆς πόλεως,

Εὐλογημένε λαέ τοῦ Κυρίου.

 

Ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόσκλησιν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος καί εἰς θερμήν παράκλησιν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Ἱερότητος, ὑποβληθεῖσαν Ἡμῖν παλαιόθεν, ἀλλά καί κατά τήν πρόσφατον συνάντησιν Ἡμῶν εἰς τάς ἐργασίας τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως πραγματοποιοῦντες σήμερον τήν ἐπίσκεψιν Ἡμῶν ταύτην μετά τῆς τιμίας συνοδείας Ἡμῶν, ἵνα μετάσχωμεν εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ χιλιοστῇ ἐπετείῳ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, Κυβερνήτου τῆς Ζέτα καί Δουκλίτσα καί εἰς τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τοῦ πρός τιμήν αὐτοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ.

 Πραγματοποιοῦντες τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, συνεχίζομεν ἀρχαιοτάτην παράδοσιν τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ἡμῶν, τῆς μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας εἰς ἐπισκέψεις Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων εἰς τήν εὐλογημένην χώραν τῆς Σερβίας ὡς καί εἰς ἐπισκέψεις Σέρβων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἡ παράδοσις αὕτη συνεχίζεται ἄχρι τῆς σήμερον.

 Ἡμεῖς εὐλογηθέντες ὑπό τοῦ Θεοῦ, ὅπως διακονῶμεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἁγιαζόμεθα καθημερινῶς ἐκ τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος τῶν Ἁγίων Τόπων, τήν ὁποίαν μετέδωσεν εἰς αὐτούς ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος ὄχι μόνον ἐβάδισεν εἰς αὐτήν, ἀλλά καί ἐπότισεν αὐτήν διά τοῦ Σταυρικοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος Αὐτοῦ. Ταύτην τήν χάριν μεταφέρομεν σήμερον μεθ’ Ἡμῶν, ὡς παραμυθητικήν, ἐνισχυτικήν καί θεραπευτικήν διά τήν χώραν καί Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας ἐκ τῶν φθορῶν, τῶν ζημιῶν καί τῶν καταστροφῶν, τάς ὁποίας ἐπήνεγκον εἰς αὐτήν αἱ σκοτειναί καταστροφικαί δυνάμεις τοῦ αἰῶνος ἡμῶν.

 Προγευόμενοι τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλιάσεως ἐκ τῆς συναναστροφῆς καί εὐχαριστιακῆς κοινωνίας Ἡμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Σταυρωθέντι καί Ἀναστάντι, ἐκφράζομεν τάς εὐχαριστίας Ἡμῶν διά τήν ἐπιφυλαχθεῖσαν Ἡμῖν ὁλόθερμον ὑποδοχήν, ὡς καί τάς εὐχαριστίας Ἡμῶν διά τήν πρόσφατον προσφοράν Ὑμῶν ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

 Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.   

 

Ἅμα τῇ προσφωνήσει τῆς Α.Θ.Μ., οἱ ἀναρίθμητοι προσελθόντες πιστοί διά τήν ὑποδοχήν Αὐτοῦ, συνωστίζοντο καί συνέθλιβον Αὐτόν, ἵνα ἁπλῶς ἅψωνται Αὐτοῦ διά τήν εὐλογίαν, διακινδυνεύοντες ἑαυτούς ἀλλά καί τόν Μακαριώτατον, ἵνα καταπατηθοῦν, προκειμένου νά λάβωσιν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐν παροξυσμῷ πίστεως, σεβασμοῦ, χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως. Τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ληξάσης μετά δυσκολίας, παρετέθη ἐν τῇ ὑπογείῳ αἰθούσῃ τοῦ Ναοῦ ἁπλῆ τράπεζα.

Τήν νύκτα ὁ Μακαριώτατος διενυκτέρευσεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τοῦ Ὀστρόγ.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο παρηκολούθησε καί τήν θ. Λειτουργίαν τήν πρωΐαν. Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου ἀνῆλθεν μέχρις ἑνός σημείου δι᾽ αὐτοκινήτου καί ἐν συνεχείᾳ πεζῇ δι᾽ ἀνόδου πολλῶν βαθμίδων εἰς τό παρεκκλήσιον Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, λαξευμένον εἰς τάς κοιλότητας τοῦ ἀπορρῶγος καί δυσθεωρήτου βράχου, μετά κόπου καί ἐπιμελείας πολλῆς, ὥστε νά καθίσταται δυνατή ἡ ἀσφαλής ἄνοδος τῶν χιλιάδων ἱσταμένων προσκυνητῶν ἐν ὑπομονῇ, τάξει καί ἡσυχίᾳ, ἵνα προσκυνήσωσιν τό λείψανον τοῦ ὁσίου Βασιλείου τῆς Σερβίας τοῦ Ὀστρόγ, ζήσαντος εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ σήμερον τό λείψανον καί τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ τόν 17οναἰῶνα. Τοῦτον ἄχρι τῆς σήμερον, λόγῳ τῶν διά τῶν πρεσβειῶν αὐτοῦ θαυμάτων, εὐλαβοῦνται διά προσκυνήσεως καί ἑτερόδοξοι καί ἀλλόδοξοι.

Προσκυνήσας ὁ Μακαριώτατος, κατῆλθεν εἰς νεόδμητον παρεκκλήσιον, ἐν ᾧ φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Στάνκο – Σταματίου τοῦ Σέρβου, τοῦ ὁποίου οἱ Τοῦρκοι περί τό 1860 ἀπέκοψαν τάς δύο χεῖρας πρό τοῦ θανατώσουν αὐτόν καί τά λείψανα τῶν προυχόντων τοῦ Μαυροβουνίου, τούς ὁποίους τό 1945 ἐξετέλεσαν οἱ μπολσεβίκοι, ἐπειδή αὐτοί ἤθελαν νά προστατεύσουν τό λείψανον τοῦ ὁσίου Βασιλείου. Ἐπί τῶν τάφων τούτων οἱ μπολσεβίκοι κατεσκεύασαν ἀφεδρῶνα. Κάτωθι τούτου εὗρε τά λείψανα αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, τά ὁποῖα καί μετέφερεν εἰς τήν κρύπτην τοῦ παρεκκλησίου τούτου.

Εἰς τήν παρατεθεῖσαν μετά ταῦτα τράπεζαν, οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς Ἁγίου Βασιλείου Ὀστρόγ προσήνεγκον κεντητήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Μακαριώτατον καί ἐπέδωσαν 10.000 ευρώ διά τό ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Zdrebaonic, ἐν ᾗ φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου τῆς Σερβίας, β’ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας μετά τόν Ἅγιον Σάββαν τῆς Σερβίας.

Ἐνταῦθα ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχή τῷ Μακαριωτάτῳ παρά τῆς Ἀδελφότητος τῶν μοναζουσῶν καί πολλοῦ λαοῦ ἀδημονοῦντος καί ζητοῦντος τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου. Ἐνταῦθα ἡ ἡγουμένη μοναχή Ἰουστίνη προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον καί ἐπέδωσεν εἰς Αὐτόν εἰκόνα, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης, προσεκύνησε τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου καί ἐδέχθη τήν ἐγκάρδιον φιλοξενίαν τῶν μοναζουσῶν.

Μετά τήν φιλοξενίαν ταύτην ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ ἐξεναγήθη διερχόμενος ἐκ τοῦ τοπίου τῶν λιμνῶν Skadar εἰς τά νότια τοῦ Μαυροβουνίου. Ἐνταῦθα ἐπεσκέφθη τό συντηρούμενον καί ἀνακανιζόμενον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου Vranjina, Mετόχιον πρό πολλῶν ἐτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἔνθα ἐπεφυλάχθη Αὐτῷ ἐν χαρᾷ πολλῇ θερμή ὑποδοχή καί ἐγκάρδιος φιλοξενία.

Ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τούτου, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ ἐπεβιβάσθησαν πλοιαρίου, διά τοῦ ὁποίου ἐν πλῷ ἀνά μέσον νησίδων ἔφθασαν εἰς Vizpazar, μικρόν λιμένα καί μικρόν παραλιακόν συνοικισμόν.

Ἀποβιβασθέντες ἐνταῦθα συνήντησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖον καί τούς Ἀρχιερατικούς καί Ἱερατικούς Ἀντιπροσώπους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἵτινες προσῆλθον διά τά Ἐγκαίνια τῆς ἑπομένης ἡμέρας, μεθ᾽ ὧν ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ συνεκάθισεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν αὐτοῖς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου κ. Ἀμφιλόχιος.

Γευματίσας καί εὐχαριστήσας τόν Θεόν, ἀνεχώρησεν ὁ Μακαριώτατος ὁδικῶς καί ἔφθασεν εἰς τόν ἐν Bar τοῦ Montenegro ξενοδοχεῖον παραμονῆς Αὐτοῦ, ἔνθα ἀνεπαύθη ἕως τῆς ἑσπέρας, ὅτε καί παρηκολούθησε καλλιτεχνικήν παραδοσιακήν μουσικήν ἐκδήλωσιν ἔμπροσθεν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένην εἰς τά 1000 ἔτη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βλαδιμήρου.

Ἡ ἡμέρα ἔληξε διά δείπνου ἐπισήμου, ὅπερ παρέθεσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον ὁ προσκαλέσας οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Ἀμφιλόχιος.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment