Ποιμαντική επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στο Μάφρακ Ιορδανίας (ΦΩΤΟ)

Τό Σάββατον, 30ήν Ὀκτωβρίου/ 12ην Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνεχώρησεν ἐξ Ἱερουσαλήμ καί διαβάς τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου, ἀφίκετο εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου, ἐκεῖθεν δέ ἐξῆλθε διά τήν πόλιν τοῦ Μάφρακ, εὑρισκομένην εἰς τήν βόρειον Ἰορδανίαν.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί τοῦ ἐν Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἡγουμένου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου.

Πλησιάσας εἰς τήν πόλιν τοῦ Μάφρακ ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ἐν ἀρχῇ πρό τῆς πόλεως ὑπό προπομπῆς μεγάλης ὁμάδος προυχόντων.  Ἐν συνεχεία ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός πρό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος τοῦ Μάφρακ τῆς ἀριθμούσης περί τάς 120 οἰκογενείας καί ὑπαγομένης  εἰς τήν Ἐπιτροπείαν τῆς Βορείου Ἰορδανίας, ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, ὑπό τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φχές Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τῶν εἴκοσι περίπου ἱερέων  τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν, τῶν Ἐπιτρόπων τοῦ Ναοῦ, προυχόντων καί πολλοῦ λαοῦ.

Ἐνδυθείς μανδύαν ὁ Μακαριώτατος, εἰσῆλθεν καί ηὐλόγησε τόν πιστόν λαόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό ἀπολυτίκιον «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας».

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν συνελθόντων ἱερέων, ἀκολούθως δέ ἐτέλεσε τά θυρανοίξια ἀνεγερθείσης αἰθούσης τῇ οἰκονομικῇ ἐνισχύσει του Πατριαρχείου πρός στέγασιν τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος ταύτης.

Εἰς τό ἐν συνεχείᾳ ἐν τῇ αἰθούσῃ ταύτῃ παρατεθέν δεῖπνον ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/ar/2016/11/12/25264

καί προσέφερεν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν ἐκ δέκα χιλιάδων δηναρίων.

Εὐχαριστίας ἐξέφρασεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος διά τήν δωρεάν ταύτην καί διά τήν ὅλην ἠθικήν καί ὑλικήν συμπαράστασιν τοῦ Μακαριωτάτου καί προσέφερεν εἰς Αὐτόν εἰκόνα ἐκ σμάλτου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν 31ην Ὀκτωβρίου / 13ην Νοεμβρίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱ. Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακέιμ, ἱερέων τῆς περιοχῆς καί τοῦ Ἰεροδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ διακόνου π. Εὐαγγέλου Πσιάρα, παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἰορδανίαν κ. Βασιλείου Μπορνόβα, ψαλλούσης ἑλληνιστί καί ἀραβιστί βυζαντινῷ τῷ ὕφει τῆς ἐκ νέων καί νεανίδων χορῳδίας καί μετέχοντος ἐν κατανύξει πολλοῦ λαοῦ εἰς τήν λειτουργίαν καί τήν θ. Κοινωνίαν.

Πρός τό πλήρωμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα οὕτως ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

 “ Ες πασαν τν γν, σοφς μν φθόγγος, ξλθεν ληθς, το Κυρίου ατόπται, πόστολοι νδοξοι, Ορβαν σν μπλί τε, ριστόβουλε, καπελλ σν Ναρκίσσ, μετ Στάχυος, πρ μν τν Σωτρα, παύστως πρεσβεύσατε ”, ναφωνε μελῳδός τς κκλησίας.

 γαπητοί ν Χριστ δελφοί,

ελαβες Χριστιανοί,

 Ἡ σεβάσμιος μνήμη τν γίων ποστόλων τν κ τν βδομήκοντα συνήγαγε σήμερον πάντας μς ν τ ερ τούτ Να τ πωνύμ τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, να εχαριστιακς δοξολογήσωμεν τόν γιον Τριαδικόν μν Θεόν, τόν ποιοντα μεγάλα καί θαυμαστά, τά συνεργοντα ες πν γαθόν τος γαπσιν Ατόν, (Ρωμ. 8,28).

  σοφός καί σωτήριος λόγος τν γίων ποστόλων ξλθεν ες τά πέρατα τς Οκουμένης. Λόγος ς τν γίων ποστόλων εναι τό Εαγγέλιον τςγάπης το Χριστο, «το φωτίζοντος καί γιάζοντος πάντα νθρωπονρχόμενον ες τόν κόσμον». Ατό τοτο τό φς τς δικαιοσύνης κηρύττουν ογιοι πόστολοι καί Εαγγελισταί το Κυρίου μν ησο Χριστο διά τςκκλησίας Αὐτο. Ατό τό φς το λίου τς δικαιοσύνης, δηλονότι τοΧριστο, καλούμεθα νά νδυθμεν καί οχί τήν πορφύραν καί τήν βύσσον τοδίκου πλουσίου νθρώπου τς σημερινς Εαγγελικς Περικοπς, ποοςν εφραινόμενος καθ’ μέραν λαμπρς μέ τά λικά ατο γαθά καίδιαφορν καί μάλλον περιφρονν τόν πτωχόν καί λκόμενον Λάζαρον, τόνπιθυμοντα χορτασθναι πό τν ψιχίων τν πιπτόντων πό τς τραπέζης το πλουσίου.

 Σχολιάζων τήν παραβολήν ταύτην γιος Κύριλλος λεξανδρείας λέγει: «ς ν εκόνι γέγραπται πλούσιος τρυφν φιλοικτίρμων καί πένης νρρωστί, να εδεεν ς ο τόν πί γς χοντες πλοτον, ς ε μή βουληθεεν εναι χρηστοί καί εμετάδοτοι καί κοινωνικοί καί τας τν πενήτων νάγκαιςπικουρεν λοιντο, δειν καί φύκτ περιπεσονται δίκ».

ν τ παραβολ ταύτ δύο τινά προβάλλονται. Τό να εναι κατάστασις τονθρώπου ν τ κόσμ τούτ, τό λλον κατάστασις το νθρώπου ες τήν μετά θάνατον ζωήν, νθα ψυχή το νθρώπου κρίνεται τήν κρίσιν τήν δικαίαν το Υο το Θεο το Σωτρος μν Χριστο, κατά τήν μαρτυρίαν το Εαγελιστο ωάννου: «σπερ γρ Πατρ χει ζων ν αυτ· οτωςδωκε κα τ Υἱῷ ζων χειν ν αυτ κα ξουσίαν δωκεν Ατ κα κρίσιν ποιεν, τι υἱὸς νθρώπου στί. Μή θαυμάζετε τοτο· τι ρχεται ρα, ν πάντες ο ν τος μνημείοις κούσονται τς φωνς Ατο, κα κπορεύσονται ο τ γαθ ποιήσαντες ες νάστασιν ζως, ο δ τ φαλα πράξαντες εςνάστασιν κρίσεως. Ο δύναμαι γ ποιεν π᾿ μαυτο οδέν. Καθς κούω κρίνω, κα κρίσις μ δικαία στίν· τι ο ζητ τ θέλημα τ μόν, λλ τθέλημα το πέμψαντός με Πατρός». (ω. 5, 26-30).

 Μέ λλα λόγια, γαπητοί μου δελφοί, δύναμις το λόγου το Εαγγελίου, καλλίτερον επεν δύναμις τς Χριστιανικς πίστεως ρείδεται πρτονπί το γεγονότος τς κ νεκρν ναστάσεως το Κυρίου μν ησοΧριστο, ς κηρύττει καί θεος Παλος λέγων: «ε δέ νάστασις νεκρν οκστιν, οδέ Χριστός γήγερται, κενόν ρα τό κήρυγμα μν κενή δέ καί πίστις μν, (Α’ Κορινθ. 15,13,14). Καί λλαχο: «ε δέ Χριστός οκ γήγερται, ματαία πίστις μν» (Α´ Κορ 15,17). Δεύτερον δε βασίζεται πί τςπάρξεως τς θείας Δικαιοσύνης, «το προσωπολήπτως κρίνοντος ΘεοΠατρός κατά τό κάστου ργον», (Α’ Πετρ. 1,17). Τς θείας δικαιοσύνης κατά τήν ποίαν θά κατακριθον λοι σοι δέν πίστευσαν ες τήν λήθειαν, λλσπάσθησαν μέ εχαρίστησιν τήν δικίαν. «να κριθσιν πάντες ο μή πιστεύσαντες τ ληθεί, λλ’ εδοκήσαντες ν τ δικί», κατά τόν σοφόν Παλον, (Θεσσ.Β 2,12).

 «Πάτερ βραάμ», φωνάζει δικος πλούσιος τς Εαγγελικς παραβολς, «λέησόν με καί πέμψον Λάζαρον, να βάψ τό κρον το δακτύλου αυτοδατος καί καταψυξ τήν γλσσάν μου, τι δυνμαι ν τ φλογί ταύτ. Επε δέ βραάμ. Τέκνον, μνήσθητι τι πέλαβες σύ τα γαθά σου ν τ ζω σου καί Λάζαρος μοίως τά κακά. Νν δέ δε παρακαλεται, σύ δέ δυνσαι», (Λουκ. 16, 24-25). Τοτο σημαίνει τι μες ο ζντες πρέπει νά χωμεν «μνήμην θανάτου», θανάτου βεβαίως το Χριστο, ς κηρύττει θεος Παλος: «σάκις γάρ ν σθίητε τόν ρτον τοτον καί τό ποτήριον τοτο πίνητε τόν θάνατον το Κυρίου καταγγέλλετε, χρις ο ν λθ», (Α’ Κορ. 11,26). δ θεσπέσιος Παλος ναφέρεται ες τήν συμμετοχήν μας ες τό μυστήριον τς θείας Εχαριστίας. δού λοιπόν, διά τί διά τς κκλησίας κηρύσσεται καί καταγγέλλεται θεία δικαιοσύνη.

 Ες τήν πρός Γαλάτας σημερινήν περικοπήν τς πιστολης του, θεόπνευστος Παλος πισημαίνει τι μέ τό μυστήριον το Βαπτίσματος χει οσιαστικά σταυρωθ μαζί μέ τόν Χριστόν καί τώρα πλέον δέν ζ ατός λλά ζ μέσα του Χριστός: «Χριστ συνεσταύρωμαι, ζ δέ οκέτι γώ, ζ δέ νμοί Χριστός» ,(Γαλ. 2,20).

 Μέ λλα λόγια, γαπητοί μου, ζωή μας πρέπει νά μπνέηται καί νά κατευθύνηται πό τήν γιαίνουσαν πίστιν μας ες τόν Υόν το Θεο καί Υόν τς Παρθένου Μαρίας, τόν σταυρωθέντα καί ναστάντα πέρ μν τνμαρτωλν. Πρέπει νά γωνιζώμεθα νά νεκρώσωμεν τά πάθη καί τάςπιθυμίας τς σαρκός, διαιτέρως δέ τό γωϊστικόν μν φρόνημα. Τάποτελέσματα τς λαζονικς συμπεριφορς το δίκου πλουσίου τς Εαγγελικης παραβολς μς προτρέπουν ες γρήγορσιν. «Γρηγορετε ον τι οκ οδατε ποί ρ Κύριος μν ρχεται», (Ματθ. 24,42), λέγει Κύριος.

  γιος άκωβος δελφόθεος πιστέλλει λέγων: «Πρέπει νά προσέχητε,στε νά μή γίνησθε σκληροί καί συμπαθες διά τν προσωποληψιν σας, διότι κρίσις τότε το Θεο θά εναι χωρίς λεος καί πιείκειαν δι’ κενον πού πρξεν σπλαγχνος ες τούς δελφούς του. εσπλαγχνία δέ καί τόλεος δέν φοβεται τήν κρίσιν, λλά καυχται κατ’ ατς, διότι τήν κατανικκαί ποδεικνύεται τό λεος σχυρότερον πό τήν κρίσιν. « γάρ κρίσιςνήλεος τ μή ποιήσαντι λεος, κατακαυχται λεος κρίσεως», (ακ. 2,13).

 Διά τοτο καί μες δεηθμεν το λεήμονος καί φιλανθρώπου Θεο καί μετά το μνδο επωμεν: «Φωστρες πέρλαμπροι Χριστο, σκεύη καθαρώτατα, λην τήν αγλην το Πνεύματος, πίστει δωρήσαντες, κκλησίας στλοι, ορανοί περίδοξοι τήν δόξαν το Θεο διηγούμενοι, Ατπρεσβεύσατε, δωρηθναι τας ψυχας μν τήν ερήνην καί τό μέγα λεος»,μήν.

καί ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/ar/2016/11/13/25262

Ἅμα τῇ Ἀπολύσει τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα προσεκύνησε ἀπό τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου τόν Τίμιον Σταυρόν καί ἔλαβε ἀντίδωρον καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως προσέφερε βυζαντινήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διά τόν Ἱερόν Ναόν, σταυρόν ἐπιστήθιον διά τόν Ἱερέα π. Δημήτριον Σαμάϊ, ἡ Κοινότης δέ προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐκ σμάλτου.

Εἰς τήν δεξίωσιν ἐν τῇ αἰθούσῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ὡσαύτως οἰκονομικήν εὐλογίαν εἰς τήν χορῳδίαν καί εἰς τόν Σύλλογον Γυναικῶν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί πολλῶν ἄλλων παρεκάθισεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς Κοινότητος.

Μετά τό γεῦμα, καθ᾽ ὁδόν πρός Ἀμμάν, ὁ Μακαριώτατος ἐξεναγήθη εἰς τά ἐρείπια δύο προσφάτως ἀνασκαφεισῶν βυζαντινῶν Ναῶν μετά ψηφιδωτῶν καί ἐπιγραφῶν ἑλληνιστί εἰς τήν περιοχήν Ἰρχάμπ. Ξεναγηθείς εἰς ταῦτα ὁ Μακαριώτατος ὑπό τοῦ Ἰορδανοῦ Ἀρχαιολόγου καί θεωρήσας τάς ψηφιδωτάς παραστάσεις μετ᾽ ἐπιγραφῶν εἰς τό δάπεδον, ἐν ᾧ διακριτά ὁ κυρίως Ναός, τό στηθαῖον, τό Ἱερόν Βῆμα καί ἡ κολώνα τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί ἀνεχώρησε διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀμμάν, ἐκεῖθεν δέ μέσῳ τῆς γεφύρας τοῦ Ἰορδάνου ἀφίχθη εἰς βραδυνήν ὥραν εἰς Ἱεροσόλυμα, δοξάζων τόν Θεόν, τόν ἐπιτρέψαντα τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης.

21 10 01 07-1 03 06-1 08 23 09 10-1 05 07 17 22

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin