Η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κουλούρα Ημαθίας (ΦΩΤΟ)

Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου το πρωί, εορτή του γίου Σπυρίδωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα  ιερό Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σπυρίδωνος στην Κουλούρα Ημαθίας.

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ακολούθησε λαϊκή γιορτή στο προαύλιο του ιερού Ναού με χορευτικά από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Καί μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δέ καί ἐλέγχετε».

Φῶς καί σκότος εἶναι, ἀδελφοί μου, δύο ἔννοιες πού χρησιμοποιοῦνται στήν ἁγία Γραφή γιά νά περιγράψουν τήν παρουσία καί τήν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά περιγράψουν ὅ,τι σχετίζεται μέ τόν Θεό καί ὅ,τι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐπηρείας τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστός, ἄλλωστε, εἶναι αὐτός πού ὀνομάζει τόν ἑαυτό του φῶς καί βεβαιώνει ὅτι ὅποιος τόν ἀκολουθεῖ δέν θά περπατᾶ στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς.

Γι᾽ αὐτό καί στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νά περιπατοῦμε «ὡς τέκνα φωτός», νά βαδίζουμε, δηλαδή, στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές του καί οἱ πράξεις νά εἶναι σύμφωνες μέ τό θέλημά του, διότι ἔτσι δέν θά κινδυνεύουμε νά βρεθοῦμε στό σκοτάδι, δέν θά κινδυνεύουμε νά μήν ξέρουμε ποῦ πηγαίνουμε καί τί κάνουμε. Διότι μέσα στό σκοτάδι ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά διακρίνει τί ὑπάρχει οὔτε μπορεῖ νά δεῖ ποῦ βρίσκεται καί ποῦ πηγαίνει καί γι᾽ αὐτό εἶναι εὔκολο νά παρασυρθεῖ.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως δέν μᾶς προτρέπει μόνο νά περιπατοῦμε «ὡς τέκνα φωτός», ἀλλά νά ἀποφεύγουμε καί νά μήν ἔχουμε καμία ἐπαφή μέ «τά ἔργα τοῦ σκότους», μέ ὅλες δηλαδή ἐκεῖνες τίς πράξεις πού δέν ἔχουν σχέση μέ τόν Θεό καί εἶναι ἀντίθετες πρός τίς ἐντολές του, μέ ὅλες ἐκεῖνες τίς πράξεις πού καταδικάζονται ἀπό τόν Θεό, γιατί εἶναι ἔργα τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πατήρ τοῦ σκότους. Καί μᾶς προτρέπει αὐτό ὁ ἀπόστολος, διότι ἡ ἀνάμιξή μας σέ ἔργα τοῦ σκότους μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό φῶς, μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί βλάπτει τήν ψυχή μας, διότι τά ἔργα τοῦ σκότους δέν ἀποδίδουν, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καρπούς, δέν εἶναι δηλαδή ὠφέλιμα γιά τήν ψυχή μας καί ὅσο καί ἄν κοπιάζουμε γι᾽ αὐτά, κοπιάζουμε μάταια προκαλώντας συγχρόνως καί πνευματική ζημία καί βλάβη στόν ἑαυτό μας.

Καί αὐτό συμβαίνει, διότι ἔργα τοῦ σκότους εἶναι αὐτά τά ὁποῖα ὑποβάλλει στούς ἀνθρώπους ὁ διάβολος, ὁ ἄρχων, ὅπως εἴπαμε τοῦ σκότους, ὁ ὁποῖος δέν ἐνδιαφέρεται γιά τήν ὠφέλειά μας, ὅπως ἐνδιαφέρεται ὁ Θεός, ἀλλά ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τό κακό, ἐνδιαφέρεται μόνο γιά νά μᾶς παρασύρει καί νά μᾶς καταστήσει δούλους του καί συνεργάτες του στό κακό. Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο δέν θά πρέπει νά ἔχουμε σχέση μέ τά ἔργα τοῦ σκότους, μέ τά ἔργα τοῦ διαβόλου, ἀλλά θά πρέπει καί νά τά ἐλέγχουμε καί νά τά ἐπικρίνουμε, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος, γιά νά βοηθήσουμε καί ὅσους ἔχουν σχέση καί ἐργάζονται σ᾽ αὐτά νά κατανοήσουν τήν πλάνη τους καί νά ἀπομακρυνθοῦν, ὥστε νά μήν βλάψουν περισσότερο καί τόν ἑαυτό τους καί ἄλλους ἀνθρώπους μέ αὐτά.

Ἔργα τοῦ σκότους εἶναι, ἀδελφοί μου, ἐκτός τῶν ἄλλων καί οἱ αἱρέσεις. Εἶναι ὅλες ἐκεῖνες οἱ κακόδοξες διδασκαλίες πού παρερμηνεύουν καί παραποιοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐπιχειροῦν νά διασπάσουν τό σῶμα της καί νά ἀπομακρύνουν τούς πιστούς ἀπό τή σωτηριώδη διδασκαλία της καί τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθειά της.

Καί εἶναι ἔργα τοῦ σκότους, γιατί αἴτιος τῶν αἱρέσεων καί πατέρας τῶν αἱρεσιαρχῶν εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος θέλει νά βλάψει μέ τόν τρόπο αὐτό τήν Ἐκκλησία, θέλει νά διαρρήξει τόν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Χριστοῦ, θέλει νά ἀλλοιώσει τήν πίστη καί νά στερήσει τούς πιστούς ἀπό τή σωτηρία.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἑορταζόμενος σήμερα ἅγιος Σπυρίδων ἀγωνίσθηκε κατά τῆς μεγάλης αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί κατετρόπωσε τόν Ἄρειο καί τή διδασκαλία του μέ ἕνα θαῦμα, μέ ἕνα κεραμίδι, τό ὁποῖο ἔσφιξε μέσα στήν παλάμη του, καί ἀπό πάνω βγῆκε φωτιά, ἀπό κάτω ἔτρεξε νερό καί στό χέρι του παρέμεινε τό χῶμα, ἀπό τό ὁποῖο εἶχε γίνει τό κεραμίδι μέ τή βοήθεια τοῦ νεροῦ καί τῆς φωτιᾶς. Ἔτσι ἀπέδειξε μέ τόν ἁπλό αὐτό τρόπο ἐνώπιον τῶν Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τήν τρισυπόστατη Θεότητα, ἀπέδειξε τό δόγμα τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο ὁ Ἄρειος δέν ἤθελε νά παραδεχθεῖ, ἀμφισβητώντας τό ὁμοούσιο τοῦ Χριστοῦ μέ τόν Θεό, καί δίδαξε τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τήν ὁποία καί ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε μέχρι σήμερα.

Μέ αὐτό τό θαῦμα ὅμως ὁ ἅγιος Σπυρίδων διδάσκει καί ἐμᾶς ὅτι δέν ὑπάρχουν περιθώρια συνεργασίας μας στά ἔργα τοῦ σκότους καί τῆς ἁμαρτίας, ὅπως μερικές φορές νομίζουμε, ἔχοντας τήν ἐντύπωση ὅτι δέν πειράζει, ἐάν ἀσχοληθοῦμε καί λίγο μέ αὐτά, καί πῶς δέν κινδυνεύουμε νά παρασυρθοῦμε.

Τέτοια ὅμως πειράματα καί τέτοια ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό μας εἶναι, ἀδελφοί μου, ἐπικίνδυνα, γιατί ὁ διάβολος βρίσκει πάντοτε τρόπους νά μᾶς ἐμπλέξει, ἐάν ἐμεῖς τοῦ δώσουμε τό δικαίωμα.

Ἄς εἴμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί, ἀδελφοί μου, στίς ἐπιλογές τῆς ζωῆς καί τῶν ἔργων. Ἄς φροντίζουμε νά τίς ἐλέγχουμε μέ βάση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκανε καί ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Σπυρίδων, γιά νά βαδίζουμε καί ἐμεῖς πάντοτε στό φῶς καί νά ἔχουμε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ νά καταυγάζει τή ζωή μας καί τήν ψυχή μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ι. Μ. Βεροίας

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin