Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε την Βασιλική της Βηθλεέμ
24 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε την Βασιλική της Βηθλεέμ

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 8ης/21ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέ­φθη τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν Βηθλεέμ, προκειμένου νά ἐποπτεύσῃ τά ἔργα ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ, εἰδικῶς εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Νάρθηκος, ὅπου δαπάναις τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ ἀνεκαινίσθη τό Γραφεῖον, τό ὁποῖον φιλοξενεῖ τήν Ἀστυνομίαν καί τό ἡμέτερον σαλόνιον διά τήν ὑποδοχήν καί φιλοξενίαν ἐπισήμων.
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας τῆς πό­λεως Μουχάμαδ Ἀμποῦ Ρούμπ.
Ὁ Μακαριώτατος ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου εἰς τούς χώρους αὐτούς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό σαλόνιον ὁ Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας τῆς Παλαιστίνης κ. Χάζεμ Ἀττάλα καί τοῦ Διοικητοῦ τῆς ἁγίας Πόλεως Βηθλεέμ κ. Ἀλά Σάλαμπη. Ὁ Διευθυντής ηὐχαρίστησε τόν Mακαριώτατον διά τήν βοή­θειαν καί τό ἐνδιαφέρον του διά τήν Ἀστυνομίαν καί ἐτόνισε τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μέ τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον διά τό καλόν τῆς Πόλεως καί ἐπῄνεσε τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐκεῖνος ἐπιτελεῖ εἰς τήν Βηθλεέμ μέ τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου.
Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας κ. Χάζεμ Ἀττάλα καί τόν Διοικητήν τῆς Βηθλεέμ κ. Ἀλά Σάλαμπη διά τήν συνεργασίαν των μέ τό Πατριαρχεῖον καί ἰδιαιτέρως διά τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν παρέχουν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν Βηθλεέμ. Ἐπῄνεσε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον διά τήν πρωτοβουλίαν αὐτοῦ νά ἀνακαινισθῇ αὐτός ὁ χῶρος, προκειμένου νά καταστῇ λειτουργικός καί τέλος ηὐχήθη οἱ Ἀστυνομικοί νά συνεχίσουν νά ἐργάζωνται μέ ζῆλον διά τήν ἀσφάλειαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν προσκυνητῶν καί κυρίως διά τήν διαφύλαξιν τῶν δικαιωμάτων μεταξύ τῶν τριῶν Κοινοτήτων.

Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησιν Αὐτοῦ διά τό ἀπορροφητικόν Μανουάλιον, τό ὁποῖον ἐτοποθετήθη εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ ἁγίου Νικολάου, προκειμένου νά διαφυλαχθῇ ὁ Ἱερός Ναός καθαρός ἀπό τόν καπνόν ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό ἄναμμα τῶν κηρίων.

 

 

Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment