Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσφωνεί τον Πρόεδρο του Ισραήλ για το νέο έτος
28 Δεκεμβρίου 2016 Κοινοποιήστε

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσφωνεί τον Πρόεδρο του Ισραήλ για το νέο έτος

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης / 27ης Δεκεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἁγίας Γῆς μετά τοῦ Προέδρου τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ροῦμπεν Ρίβλιν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἐν ὄψει τοῦ Νέου Ἔτους 2017.

Ἡ συνάντησις αὕτη ἔχει θεσπισθῆ πρό δεκαετιῶν νά λαμβάνῃ χώραν ἐπί τῇ ἐνάρξει ἑκάστου Νέου Ἔτους διά τήν καλλιέργειαν κλίματος συνεργασίας καί κατανοήσεως μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, κατά τό ἔτος δέ τοῦτο

διωργανώθη δέ μέ τήν φροντίδα τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε.

Κατά τήν τιμητικήν αὐτήν συνάντησιν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Ροῦμπεν Ρίβλιν, προσφωνών τούς Ἐκκλησιαστικούς Προκαθημένους καί τάς συνοδείας αὐτῶν ὑπεγράμμισε μεταξύ ἄλλων τά κάτωθι:

Ηὐχήθη εὐτυχές, εἰρηνικόν καί δίκαιον τό Νέον Ἔτος 2017. Κατά τό παρελθόν ἔτος ὑπῆρξε πολύ καλή συνεργασία μετά τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὁραμα ἡμῶν εἶναι ἡ ἐπί τό αὐτό συνύπαρξις τῶν ὀπαδῶν τῶν θρησκειῶν Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, τῶν τέκνων τοῦ Ἀβραάμ, τά ὁποῖα κατοικοῦν εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ. Φόβος, τρομοκρατία καί θάνατος ὀφείλουν να ἀπομακρυνθοῦν ἀφ᾽ ἡμῶν. Αἰσθάνομαι ὡς καί Ὑμεῖς, ὡς τέκνον τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς μονίμου πρωτευούσης τοῦ Ἰσραήλ, εἰς τήν ὁποίαν ζοῦν ἐν εἰρήνῃ οἱ ὀπαδοί ὅλων τῶν θρησκειῶν. Τό Ἰσραήλ σκέπτεται τάς δοκιμασίας τῶν γειτόνων αὐτοῦ καί τῶν Παλαιστινίων. Ὀφείλομεν νά καλλιεργήσωμεν ἐμπιστοσύνην. Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη εἶναι πόθος ὅλων. Παλαιαί πόλεις πολιτιστικοῦ ἐνδιαφέροντος χιλιάδων ἐτῶν κατεστράφησαν. Ὀφείλομεν νά προστατεύσωμεν τούς πρόσφυγας. Ὀφείλομεν νά προσευχηθῶμεν ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί κατέληξεν εἰς Ἰουδαϊκήν προσευχήν, λέγων, «ὁ Κατοικῶν εἰς τά ὕψη, ποιησάτω εἰρήνην εἰς τήν γῆν».

Ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Γαλιλαίας καί τῆς Νέγκεβ κ. Ἀριέ Ντέρη ὑπεγράμισεν ὅτι τό 70% τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν εἰς τό βόρειον Ἰσραήλ, Γαλιλαίαν, ἐνισχύονται διά προγραμμάτων οἰκονομικῆς καί ἠθικῆς ἐνισχύσεως καί διά βραβείων προόδου.

Ἐν συνεχείᾳ ἀντεφώνησεν ἐξ ὀνόματος τῶν παρόντων Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment