Εκπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης/19ης Μαΐου 2017, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ἤτοι ὁ πλοίαρχος κ. Παπαγεωργίου καί ὁ Ὑποστράτηγος κ. Σταματιάδης, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου τῆς ἐν Τέλ-Ἀβίβ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Ἀλεξάνδρου Μπρούμα ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούς ἐκπροσώπους τούτους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ.ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης οἱ ἐν λόγῳ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ ἐξέφρασαν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν συγκινησιν αὐτῶν διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον θεωροῦν ὡς ἐκπρόσωπον οὐχί μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί τοῦ ἔθνους ἡμῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τό ὁποῖον προβάλλει τάς ἀξίας τοῦ Εὐαγγελίου καί δή εἰς μίαν ἐποχήν προωθήσεως τῆς Παγκοσμιοποιήσεως.

Εἰς ταῦτα προσεῖπεν ὁ Μακαριώτατος ὅτι ἡ Παγκοσμιοποίησις προβάλλεται σήμερον ὡς μία νέα θρησκεία, καταργοῦσα τήν ἐθνικήν ταυτότητα καί τάς ἐθνικάς καί πολιτιστικάς παραδόσεις τῶν λαῶν. Εἰς ἐρωτήσεις τῶν κ. Σταματιάδη καί Παπαγεωργίου, ἐάν ὑπάρχῃ εἰς τό Πατριρχεῖον ἔδαφος διά τήν καλλιέργειαν τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ὁ διάλογος οὗτος ἐνταῦθα εἶναι ἡ εἰς τήν πρᾶξιν ἐφαρμογή τῆς εἰρηνικῆς καί ἀνεξιθρήσκου συνυπάρξεως τῶν ὀπαδῶν τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Οἱ Ἕλληνες Ναυτικοί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τόν ἀφιερωθέντα αὐτοῖς χρόνον καί διά τάς θέσεις Αὐτοῦ καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά νά συνεχίσουν τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin