Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)
5 Μαΐου 2017 Κοινοποιήστε

Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Ἀπριλίου /4ης Μαΐου 2017, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας κ. Sorin Grindeanu, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης, τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί τοῦ Ὑπουργοῦ Διασπορᾶς τῆς Ρουμανίας, ὑπό τῆς πρῴην Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας εἰς τό Ἰσραήλ κας Andreea Păstârnac, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Θεοφίλου, καί π. Ἰωάννου, καί ὑπό προσωπικοῦ τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας εἰς τό Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος μετά τοῦ Πατρός Νικολάου καί ἄλλων Ναϊτῶν Πατέρων καί προσεκύνησε τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς τό Λειψανοφυλάκειον τοῦ Ναοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Grindeanu ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ἐν οἷς ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Παραδραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος καί ὁ Τελετάρχης Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν εἰς τόν Πρωθυπουργόν, ἀνεφέρθη εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό παρελθόν καί σήμερον καί εἰς τάς σχέσεις Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἰδίᾳ ἐπί τῆς Πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δοσιθέου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε ποιμαντικήν δραστηριότητα εἰς Ἰάσιον, ἔνθα καί ἵδρυσε Τυπογραφεῖον. Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη ὡσαύτως καί εἰς τό ἔργον, τό ὁποῖον προσφάτως ἠξιώθη νά ἐπιτελέσῃ τό Πατριαρχεῖον, ἤτοι εἰς τήν ἀναστήλωσιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἀπαντῶν ὁ Πρωθυπουργός, εἶπεν ὅτι ἐκ τῶν ὅσων ἤκουσε καί εἶδε εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως μένει ἔκπληκτος καί συγκεκινημένος καί ἀδυνατεῖ νά ἐξεύρῃ τάς λέξεις, αἱ ὁποῖαι θά περιγράψουν τά δημιουργηθέντα εἰς τήν ψυχήν αὐτοῦ συναισθήματα.

Ἐκτιμῶν τήν στάσιν ταύτην τοῦ Ρουμάνου Πρωθυπουργοῦ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς στάσεως τοῦ ἰδίου καί τῆς χώρας αὐτοῦ εἰς τήν ὑποστήριξιν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τήν ὁποίαν μετέχει καί τό κράτος τῆς Ρουμανίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Πρωθυπουργόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ἵνα βοηθῇ αὐτῷ εἰς τό ἔργον αὐτοῦ ὑπέρ τῆς χώρας αὐτοῦ καί παρεκάλεσεν αὐτόν, ὅπως διαβιβάσῃ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τόν Πατριάρχην τῆς Ρουμανίας κ. Δανιήλ.

Συγκεκινημένος ὁ Πρέσβυς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη νά συνεχίσῃ νά προβάλλῃ τάς χριστιανικάς ἀξίας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Ἐπί τούτοις ὁ Πρωθυπουργός ἐζήτησε τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

 

Eκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment