Ψήφισμα της Ι. Μ. Καλαβρύτων για την Συμφωνία Τσίπρα – Ιερωνύμου
13 Νοεμβρίου 2018 Κοινοποιήστε

Ψήφισμα της Ι. Μ. Καλαβρύτων για την Συμφωνία Τσίπρα – Ιερωνύμου

Έκτακτες Ιερατικές Συνάξεις πραγματοποιήθηκαν σε Καλάβρυτα και Αίγιο αντίστοιχα, χθες (Δευτέρα) και σήμερα (Τρίτη), τις οποίες συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος εξ αφορμής της αιφνιδίως ανακοινωθείσης συμφωνίας μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τους Κληρικούς της Ιεράς Μη-τροπόλεώς μας για το θέμα που ανέκυψε και ακολούθησε εκτενής συζή-τηση με τους ιερείς οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία και τον προβλημα-τισμό τους για τις συνέπειες που θα έχει τυχόν εφαρμογή των συγκεκρι-μένων αποφάσεων.

Κατά τις διαλογικές συζητήσεις (πραγματοποιήθηκαν στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων και στο Ίδρυμα «Αγάπης Μέλαθρον – Ο Άγιος Χαράλαμπος» Αιγίου αντίστοι-χα) διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων, ενώ ακολούθως οι Κληρικοί υπέ-γραψαν και σχετικό ψήφισμα όπου δηλώνεται η πλήρης αντίθεσή τους στο περιεχόμενο της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, εξουσιοδοτώντας παράλληλα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Αμβρόσιο να το μεταφέρει στην έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16η Νοεμβρίου.

Το ψήφισμα έχει ως ακολούθως:

«Παρακολουθήσαμε μετά δυσαρέστου εκπλήξεως τις μακρόσυρ-τες ανακοινώσεις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερω-νύμου και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επικεί-μενη αναθεώρηση του Συντάγματος και την μεταξύ τους «ιερά και ιστο-ρική συμφωνία» (όπως την χαρακτήρισαν) όσον αφορά στη διαγραφή μόνον του εφημεριακού Κλήρου και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και τη διακοπή της μισθοδοσίας μας από το Κράτος. Ακόμα μεγαλύτερη δε ήταν η έκπληξή μας όταν ακού-σαμε δύο ή τρεις φορές τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο να ευχαριστεί τον κ. Πρωθυπουργό για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, με την ο-ποία αφενός θα διαγραφεί η επίκληση της Αγίας Τριάδος στην αρχή του Συντάγματος και αφετέρου θα διαγράψει τους Κληρικούς από την Ε-νιαία Αρχή Πληρωμών, γεγονός που ουσιαστικά μάς υποβιβάζει σε ε-παίτες, καθώς πλέον θα λαμβάνουμε ένα επίδομα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα, αφήνοντας επίσης μετέωρα σοβαρά θέματα επιβιώ-σεως και αυτών των οικογενειών μας. Το ερώτημα είναι, ποιος μας εγ-γυάται ότι μια άλλη κυβέρνηση δεν θα αρνηθεί να καταβάλει το «επίδο-μα»; Το συμπέρασμα στο οποίο εμείς καταλήξαμε είναι ότι οι δύο Θεσμοί «Τα βρήκαν μεταξύ τους! Συμφώνησαν!». Χωρίς καμία ενημέ-ρωσή μας, των άμεσα δηλαδή ενδιαφερομένων, αποφασίστηκε, μέσα σε λίγες ώρες, η μαζική απόλυσή μας από το Δημόσιο, ενώ το μελλοντικό καθεστώς εργασιακής μας απασχόλησης είναι σκοτεινό και αβέβαιο, με την απώλεια επίσης εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας να προβάλει ως ένα πολύ πιθανό σενάριο. Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για την λήψη των αποφάσεων.

Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν ακόμα ότι θα πάψουν οι ιε-ρείς να ονομάζονται δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι ένα πελώριο ψεύ-δος, καθ’ όσον σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, δηλαδή με την απόφα-ση του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους, οι ιερείς δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά είναι θρησκευτι-κοί λειτουργοί και διάκονοι του λαού του Θεού. Ο Έλληνας Κληρικός όχι μόνον εργάζεται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, αφού ο-ποιαδήποτε ώρα ο χριστιανός μπορεί να τον καλέσει, αλλά στους ώμους του κουβαλά μια ένδοξη ιστορία διακοσίων τόσων χρόνων, μετά την α-πελευθέρωση του Γένους από την Τουρκική δουλεία, χωρίς να προσμε-τράται και η ανεκτίμητη προσφορά του στα τετρακόσια (400) τόσα χρό-νια της δουλείας (βλ. Κρυφό Σχολειό, Μοναστήρια, όπως η Αγία Λαύ-ρα, το Μέγα Σπήλαιο κλπ.).
Διαμαρτυρόμεθα εντόνως και θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία εί-ναι μία μεθόδευση για την περιθωριοποίηση των Κληρικών και κατ’ επέ-κταση της Εκκλησίας μας. Είναι μια καθαρά εχθρική ενέργεια του Κράτους ως προς την Μητέρα Εκκλησία, την Τροφό του Γένους.

Καλούμε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ακυρώσουν στην Ιεραρχία τα προ καιρού συμφωνηθέντα.

Εξουσιοδοτούμε δε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Αμβρόσιο να μεταφέρει το Ψήφισμα αυτό στην προσεχή έκτακτη σύ-γκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας την Παρασκευή 16η Νοεμ-βρίου ε.ε.».

 

Ι. Μ. Καλαβρύτων

Εκτύπωση