Θάλασσα μαθητών στον Μητροπολιτικό Ναό στην Αλεξάνδρεια

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό των Τριών Ιεραρχών και κήρυξε τον θείο λόγο στον κατάμεστο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών Γυμνασίου της πόλεως, την οποία παρουσίασε και διοργάνωσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος και οι συνεργάτες του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απευθυνόμενος προς το πλήθος των μαθητών ανέφερε μεταξύ άλλων: Παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, τῆς ἑορτῆς τῶν σοφῶν καί θεοπνεύστων διδασκάλων καί προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων μας καί ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη τιμᾶ, ὅπως κάθε χρόνο, τούς τρεῖς αὐτούς μεγίστους Ἱεράρ­χες καί Φωστῆρες. Τιμᾶ αὐτούς πού μέ τήν ἀγάπη τους γιά τά γράμματα καί τή μελέτη, αὐτούς πού μέ τή μόρφωση καί τή σοφία τους δέν φώτισαν μόνο τήν Ἐκ­κλη­σία ἀλλά καί ὅλο τόν κόσμο· καί ἀκόμη δέν φώτισαν μόνο τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν καί τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ἔστω καί ἐάν ἔζησαν πρίν ἀπό 17 αἰῶνες.

Φώτισαν καί φωτίζουν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες τήν Ἐκκλησία καί τόν κόσμο, γιατί ἡ ζωή τους καί ἡ πο­ρεία τους μέσα στόν κόσμο ἀκο­λού­θησε τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας πρός τούς μαθητές του: «οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα».

Τά καλά ἔργα τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων, τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, πού τιμοῦμε ἀπόψε εἶναι ἀσφαλῶς ὅλα ὅσα προσέφεραν στούς ἀνθρώ­πους καί στήν Ἐκκλησία μέ τό λει­τουργικό, τό ποιμαντικό καί τό κοινω­νικό ἔργο τους, τό ὁποῖο ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μέχρι σήμερα.

Καλά ἔργα ὅμως εἶναι καί τά ἐμπνευσμένα συγγράμματά τους, οἱ λόγοι καί οἱ ὁμιλίες τους, οἱ ὁποῖοι μελετῶνται ἀνά τούς αἰῶ­νες ἀπό ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀντλοῦν σοφία ἀπό τή σοφία τους καί ἐμπειρία ἀπό τήν ἐμπειρία τους, καί τούς τιμοῦν καί τούς ἐγκωμιάζουν.

Γι᾽ αὐτό καί τό φῶς τους συνεχίζει νά λάμπει καί νά φωτίζει καί ὅλους ὅσους ἀγαποῦν τήν Παιδεία καί τά Γράμματα καί ἐργάζονται γι᾽ αὐτά, εἴτε μελετώντας καί σπου­δάζοντάς τα, ὅπως οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τῶν σχολείων μας, εἴτε διδάσκοντάς τα καί προσπα­θώντας νά τά μεταδώσουν στά παιδιά καί τούς νέους μας, ὅπως οἱ ἐκπαιδευτικοί μας.

Καί δέν εἶναι σχῆμα λόγου αὐτό, ὅπως δέν εἶναι καί κάτι τυπικό τό νά θεωροῦνται καί νά τιμῶνται οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ὡς προστάτες τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων. Διότι, ἐάν τό φῶς τους λάμπει μέχρι σήμερα, εἶναι γιατί οἱ ἴδιοι ἀγωνίσθηκαν νά αὐξήσουν τή σπίθα πού ἀρχικά ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό. Ἀγωνίσθηκαν νά καλλιεργή­σουν τό τάλαντο πού πῆραν μέ τήν ἐπιμέλειά τους, μέ τή προσήλωση καί τήν ἀφοσίωσή τους στόν στόχο τους, μέ τή μελέτη τους, ἀλλά καί μέ τήν παράλληλη καλλιέργεια τοῦ χαρακτήρα καί τῆς ψυχῆς τους.

Αὐτά εἶναι σημαντικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας ὅλοι, ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας. Διότι ὁρισμένοι νομίζουν ὅτι ἀρκεῖ ἡ γνώση καί δέν χρειάζεται ἡ ἀρετή γιά νά προοδεύσουν τά παιδιά καί οἱ νέοι μας καί γιά νά ἐπιτύχει τό ἐκπαιδευτικό σύστημα καί ἡ Παιδεία μας. Καί ἄλλοι πάλι νομίζουν ὅτι δέν χρειάζεται οὔτε ἡ γνώση ἀλλά ἀρκεῖ ἡ δύναμη, πού μερικές φορές καταλήγει, δυστυ­χῶς, μέχρι τόν ἐκφοβισμό καί τή βία, γιά νά ξεχωρίσει κάποιος καί νά ἐπιβληθεῖ στήν τάξη, στό σχο­λεῖο, στήν ἐκπαιδευτική κοινότη­τα, στήν κοινωνία.

Ὅμως παιδεία σημαίνει ἡ συνολι­κή καλλιέργεια τοῦ νέου ἀνθρώ­που, καλλιέργεια νοῦ, σώματος καί ψυχῆς καί προσπάθεια γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσεως, ὄχι μόνο αὐτῆς πού περιλαμβάνεται στίς σελίδες τῶν σχολικῶν βιβλίων ἀλλά καί αὐτῆς πού ἐγγράφεται στόν νοῦ καί τήν ψυχή τῶν μαθη­τῶν μέ τή συμβολή θετικῶν παρα­δειγμάτων ζωῆς, κοινωνικῆς εὐαι­σθη­σίας, ἀλληλεγγύης, σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ περιβάλ­λοντος, ἀγάπης πρός τόν ἄλλο.

Αὐτά τά χαρακτηριστικά τῆς παι­δείας ἀναδεικνύουν καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, καί χάρη σ᾽ αὐτά ἀναδεί­χθηκαν μέγιστοι καί τιμῶνται ὡς προστάτες τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παι­δείας μας, ὡς πρότυπα μαθη­τῶν καί διδασκά­λων. Γι᾽ αὐτό καί τούς τι­μοῦ­με καί ἐμεῖς σήμερα. Γι᾽ αὐτό καί ὑποκλινόμεθα ἐνώ­πιόν τους. Γι᾽ αὐτό καί τούς παρακαλοῦ­με νά εὐλογοῦν τόν κόπο καί τήν προσπάθεια τῶν μα­­­θη­τῶν μας καί τῶν διδα­σκάλων τους, καί νά σᾶς καθοδηγοῦν στόν δρό­μο τῆς γνώ­σεως καί τῆς ἀρετῆς, στόν δρόμο τῆς ἀληθινῆς παιδείας καί ὄχι αὐ­τῆς πού ὁρισμένοι διαφημίζουν καί στίς ἡμέρες μας, ἐπιδιώκοντας νά παρασύρουν τά παιδιά μας σέ ἐπι­κίνδυνα μονοπάτια καί σέ σκοτει­νές περιοχές πού κανείς δέν ξέρει μέχρι ποῦ ὁδηγοῦν.

Σήμερα ὅμως τιμοῦμε μαζί μέ τούς τρεῖς Ἱεράρχες καί τούς μαθη­τές καί τίς μαθήτριες τῶν σχο­λείων μας, πού ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ἁγίων προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων καί μιμούμενοι τήν ἐπιμέλειά τους διακρίθηκαν στά σχολεῖα τους καί ἀρίστευσαν.

Σᾶς συγχαίρω ὅλους πατρικά καί μέ πολλή ἀγάπη, ὅπως καί τούς ἐκπαιδευτικούς μας, τούς γονεῖς σας καί ὅλους ὅσους σᾶς βοήθησαν νά ἐπιτύχετε τά ἄριστα αὐτά ἀποτελέ­σματα στά σχολεῖα σας, καί εὔχομαι οἱ ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες νά σᾶς εὐλογοῦν καί νά σᾶς προστα­τεύ­ουν, ὅπως καί ὅλους τούς μαθητές, τίς μαθήτριες καί τούς ἐκπαι­δευ­τικούς μας, γιά νά προοδεύετε καί στό σχολεῖο σας καί στή ζωή σας καί γιά νά χαιρόμεθα καί ἐμεῖς καί ὅσοι σᾶς ἀγαποῦν πραγματικά μέ τήν πρόοδό σας καί τήν ἐπιτυχία σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διαβάστε ακόμα