Μνημόσυνο για τα θύματα του πολέμου της Γάζας από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἐτέλεσε Μνημόσυνον εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως  ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τοῦ  πολέμου εἰς τήν Γάζαν, καί τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν φονευθέντων ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς, ἡ ὁποία ἔπληξε τό συγκρότημα τῆς Ὀρθοδόξου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τήν περασμένην Πέμπτην, καί ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν θάνατον τοὐλάχιστον 18 ἀτόμων, ἀναζητησάντων  καταφύγιον εἰς τό μοναστήριον τοῦτο, τό ὁποῖον  χρονολογεῖται ἀπό τόν 5ον αἰῶνα καί εἶναι τουλάχιστον 1616 ἐτῶν.

«Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν διά νά ἐγείρωμεν τόν πόθον διά μίαν εἰρηνικήν ζωήν πρός ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἔμπλεοι μίσους διά τόν πλησίον αὐτῶν, ἰδίᾳ δέ διά τούς μαχομένους νῦν καί τούς ἑτοιμαζομένους πρός πόλεμον», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος.

Τοὐλάχιστον τετρακόσιοι πεντήκοντα ἄνθρωποι εἶχον καταφύγει ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συγκροτήματος  εἰς τήν πόλιν τῆς Γάζης κατά τήν ὥραν τῆς Ἰσραηλινῆς  ἀεροπορικῆς ἐπιδρομῆς.

Τό Ὀρθόδοξον ΠατριαρχεῖονἹεροσολύμων ἐδημοσίευσε μίαν δριμεῖαν  δήλωσιν, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἐπίθεσιν ταύτην.

«Οἱ ἐπιζήσαντες τοῦ φρικτοῦ βομβαρδισμοῦ διαθέτουν ἀντοχάς καί εἶναι πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου, τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ», ἀνέφερε τό Πατριαρχεῖον. «Συνεχίζομεν ἀπό κοινοῦ νά ἐπιδεικνύωμεν πίστιν μετά τήν φρικτήν δοκιμασίαν ταύτην. Ἔχομεν συναχθῇ ὡς Κοινότης, διά νά ὑποστηρίξωμεν ἀλλήλους, προσευχόμενοι διά θεραπείαν καί δύναμιν ἐν ὄψει τῶν ἀντιξοοτήτων».

Διαβάστε ακόμα