Παραμονή Θεοφανείων στον Ιορδάνη ποταμό

Τήν Τετάρτην, 5ην/18ην Ἰανουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, (Φώτων) συμφώνως πρός τό ἐκκλησιαστικόν καί καθεστωτικόν τυπικόν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης, μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Θεοφανείων Α, Γ΄, ΣΤ΄ καί Θ’, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ὡρῶν ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μετά δέ τήν Ἀπόλυσιν αὐτῆς ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων καί λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν καί προσκυνητῶν,  πινόντων ἐκ τοῦ ἁγιασθέντος ὕδατος καί ραντιζομένων δι’ αὐτοῦ.

Ἀκολούθως, ψαλλομένου τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἀνεπέμφθη δέησις. Ἐνταῦθα, μετ’ ὀλίγον ἀφίχθη καί ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην μετά τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ἀκολούθως περί τήν 9.00 π.μ. ὥραν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνεχώρησε διά τόν Ἰορδάνην ποταμόν, διερχόμενος  διά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου καί διά τῆς Νομαρχίας Ἱεριχοῦς.

Φθάσας ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐνεδύθη μανδύαν καί ἐν ὑποδοχῇ Προσκόπων καί συνοδείᾳ Ἀρχιερέων καί πολλῶν Ἱερέων καί τινῶν χιλιάδων προσκυνητῶν καί κατῆλθε πεζῇ εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν καί ἐπί ἐξέδρας ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ ὕδατος.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος κατῆλθεν εἰς τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου καί ἐπί πλεουμένου κατέδυσε τόν τίμιον Σταυρόν εἰς τά ὕδατα, ἐν ᾧ πάντες ἔψαλλον «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε» ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει καί ἐκ τῆς ἀπέναντι ἀντί πέρα Ἀνατολικῆς Ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν εἰς τήν παρακειμένην Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔνθα ὁ ἀνακαινιστής αὐτῆς καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος παρέθεσε ἑόρτιον νηστήσιμον τράπεζαν.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε μετά ταῦτα δι’ Ἱεροσόλυμα διελθών ἐκ τῆς τήν Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου διά προσκύνησιν.

Διαβάστε ακόμα