Με λαμπρότητα ο Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεσσηνία (ΦΩΤΟ)
15 Αυγούστου 2016 Κοινοποιήστε

Με λαμπρότητα ο Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεσσηνία (ΦΩΤΟ)

Ξε­κί­νη­σαν οι λα­τρευ­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις για την ε­ορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου στα θε­ο­μη­το­ρι­κά προ­σκυ­νή­μα­τα της Μη­τρο­πό­λε­ως Μεσ­ση­νί­ας. Ε­πί­κεν­τρο των εκ­δη­λώ­σε­ων  η ε­ορ­τά­ζου­σα ι­στο­ρι­κή Ι­ε­ρά Μο­νή Βουλ­κά­νου.

Στον πα­νη­γυ­ρι­κό Ε­σπε­ρι­νό χοροστάτησε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στομος. Σε ει­δι­κή ε­ξέ­δρα, που εί­χε στη­θεί, ε­ψά­λη­σαν τα Εγ­κώ­μια της Πα­να­γί­ας και στη συ­νέ­χεια λι­τα­νεύ­τη­κε το κε­κοι­μη­μέ­νο σώ­μα της Θε­ο­τό­κου γύ­ρω α­πό το κα­θο­λι­κό της Μο­νής.

Την Α­κο­λου­θί­α πα­ρα­κο­λού­θη­σε πλή­θος πι­στών, που κα­τέ­κλυ­σε α­πό νω­ρίς το α­πό­γευ­μα την Ι­ε­ρά Μο­νή και προ­σκύ­νη­σε την θαυ­μα­τουρ­γή ει­κό­να της Πα­να­γί­ας Βουλ­κα­νι­ω­τίσ­σης.

Στο κή­ρυγ­μά του ο Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας υ­πο­γράμ­μι­σε τη ση­μα­σί­α του γε­γο­νό­τος της Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου και ε­πι­κα­λέ­στη­κε τη βο­ή­θεια της Με­γα­λό­χα­ρης για υ­γεί­α, υ­πο­μο­νή και ελ­πί­δα στους πι­στούς.

Φωτογραφίες: Γιώργος Τσερεφός

Ι. Μ. Μεσσηνίας

Εκτύπωση

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα. You can be first to comment this post!

Write comment