Ο Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Ποτέ δεν μένει χωρίς αποτέλεσμα ο λόγος του Θεού. Γιατί ο θείος λόγος δεν είναι σαν το λόγο των ανθρώπων· είναι λόγος, όπως λέει ο άγιος Απόστολος,“ζων και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον…”.
Ούτε μπορεί κανείς να ξέρη τι αλλοιώσεις κατεργάζεται ο θείος λόγος μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων, ακριβώς τότε που φαίνεται πως οι άνθρωποι τον απορρίπτουν και τον χλευάζουν.
Όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στας Αθήνας και τον άκουσαν να κηρύττη την Ανάσταση, άρχισαν οι σοφοί να τον χλευάζουν. Ήσαν όμως και μερικοί που επίστεψαν, ήσαν εκείνοι – οι λίγοι έστω, επάνω στους οποίους βρήκεν απήχηση και είχεν επίδραση ο θείος λόγος.
Αυτοί οι λίγοι, μαζί με τον άγιο Διονύσιο, ήσαν μια γυναίκα “ονόματι Δάμαρις και έτεροι συν αυτοίς”.
Μέσα στους τελευταίους αυτούς είναι και ο Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη.

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν ο πρώτος Επίσκοπος Αθηνών. Ορισμένοι Συναξαριστές αναφέρουν ότι, ο Ιερόθεος ήταν Αρεοπαγίτης όπως και ο Άγιος Διονύσιος. Διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο, βαπτίσθηκε και χειροτονήθηκε απ’ αυτόν Επίσκοπος Αθηνών.
Και κατόπιν εισήγαγε τελειότερα στα δόγματα περί Χριστού, τον μαθητή του Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα.
Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής.
Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος (Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή Αθηνών).

 

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Του Παύλου ηλίευσαι, ταις θεηγόροις πλοκαίς, και όλος γεγένησαι, ιερωμένος Θεώ, σοφέ Ιερόθεε. Συ γαρ φιλοσοφίας, ταις ακτίσιν εκλάμπων, ώφθης θεολογίας, ακριβούς υποφήτης·
δι’ ης μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

 

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.
Τον Ιεράρχην Αθηνών ανευφημούμεν σε, ως μυηθέντες διά σου ξέvα και άρρητα, ανεδείχθης γαρ θεόληπτος υμvολόγος. Αλλά πρέσβευε παμμάκαρ Ιερόθεε, εκ παντοίων συμπτωμάτων ημάς ρύεσθαι, ίνα κράζωμεν· Χαίροις Πάτερ Θεόσοφε.

Μεγαλυνάριον.
Ιερογνωσία καταλαμφθείς, ιερολογίας, μυστοδότης θεαρχικής, ώφθης τοις εν κόσμω, ως Αποστόλων σύμπνους, διό σε Ιερόθεε μεγαλύνομεν.

 

Διαβάστε ακόμα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin